sandra

Home/Sandra Sokolov-Buzganović

About Sandra Sokolov-Buzganović

Sandra Sokolov Buzganović jedan je od osnivača centra za edukaciju Buzganović.

Neurofeedback

2023-01-27T08:51:13+00:00

Neurofeedback je terapijska metoda zasnovana na praćenju električne aktivnosti mozga (EEG-a) i dobijanju povratnih informacija. Indikacije za NFB: Poremećaj pažnje (ADD), Poremećaj pažnje i hiperaktivnost (ADHD), Autistični spektar poremećaja, Poremećaji školskih veština, Mucanje. Ovo je metoda u kojoj se koriste kompjuterske igrice koje se ne pokreću mišem, tastaturom, džojstikom već putem sopstvenih misli. Igrica se pokreće onog trenutka kada se određena funkcija dovede u željeno stanje, odnosno kada se dete koncentriše ili kada suzbije unutrašnje uzbuđenje. Tako se dete uči kontroli impulsa i koncentracije na zabavan način. Cilj treninga je da se uvežba prepoznavanje u kom opsegu mozak funkcioniše, kako [...]

Neurofeedback2023-01-27T08:51:13+00:00

Elektrostimulacija orofacijalne regije

2023-01-27T08:51:49+00:00

Disfagija je termin koji se koristi za opisivanje poremećaja gutanja koji su obično posledica neuroloških ili fizičkih oštećenja oralnih, faringealnih ili ezofagealnih mehanizama. Poremećaji gutanja mogu dovesti do narušenog kvaliteta života. Električna stimulacija je nedavno postala interesantna za kliničare koji rade sa osobama koji pate od disfagije zbog svog potencijala habilitacije I rehabilitacije, posebno kod poremećaja gutanja u faringealnoj fazi. Elektroterapije za disfagiju mogu se podeliti u dve glavne grupe; one koje se isporučuju periferno i one gde se stimulacija isporučuje kortikalno. eSWALLOW USA je NMES aparat koji je specijalno konstruisan za stimulaciju gutanja. Ovaj aparat je najefikasniji način [...]

Elektrostimulacija orofacijalne regije2023-01-27T08:51:49+00:00

Terapija hranjenja

2023-01-27T08:52:26+00:00

Ponekad je roditelju teško da uoči razliku između probirljivosti u hranjenju i poremećaja u hranjenju. Apetit nije samo instinktivna potreba za uzimanjem hrane. Apetit je društveno prilagođena potreba za unošenjem hrane i tečnosti (dete je naučilo da u skladu sa običajima sredine u kojoj živi, uzima određenu hranu u određeno vreme). U našem centru vršimo sveobuhvatnu procenu hranjenja, detaljno dijagnostikujući motorne, senzorne, bihejvioralne, medicinske I prehrambene faktore. Istraživanja pokazuju da se jedno od petoro dece bori sa nekim poremećajem u ishrani. Verovatnoća da Vaše dete pobedi samo svoj problem je veoma mala. Da biste saznali da li je Vašem [...]

Terapija hranjenja2023-01-27T08:52:26+00:00

Reedukacija psihomotorike

2023-01-27T08:52:59+00:00

Reedukacija psihomotorike je način prevežbavanja iskustva deteta zbog disharmoničnog razvoja. Ona se u svom radu služi pokretom kao senzomotornom i psihomotornom aktivnošću sa kojom treba da se obnovi ceo razvojni tok odnosa prema sebi i drugima. Naime, psihičke i motorne funkcije su neraskidivo povezane tokom celog života, iako se kasnije sve više diferenciraju po svojoj funkciji, njihov uzajamni odnos nikada ne prestaje. Reedukacija psihomotorike polazi od činjenice da je pokret bitan za usmeravanje osećanja, od kojih i zavisi mogućnost organizovanja pokreta. Razvoj osećanja i pokreta idu zajedno uslovljavajući se uzajamno kod harmoničnog razvoja. Što je pokret prikladiji težnji ličnosti to [...]

Reedukacija psihomotorike2023-01-27T08:52:59+00:00

Logopedski tretmani

2023-02-20T11:14:54+00:00

Logoped se bavi : prevencijom govorno jezičkih poremećaja nepravilnom artikulacijom glasova kod dece i odraslih razvojnim jezičkim poremećajima poremećajima čitanja, pisanja i računanja (školskim veštinama ) kod dece i odraslih mucanjem i poremećajima fluentnosti kod dece i odraslih pervazivnim razvojnim poremećajima stečenim jezičkim poremećajima kod dece i odraslih ( afazije ) drugim jezičkim poremećajima neurogenog porekla Pod logopedskom prevencijom se podrazumeva usmerena i organizovana praksa sprečavanja i/ili minimizovanja uzroka nastajanja i posledica verbalne komunikacije. U samoj dijagnostici se koriste standardizovani testovi za srpski jezik nakon koje se roditeljima predočava govorno jezički status deteta kao i okvirni plan i program tretmana. [...]

Logopedski tretmani2023-02-20T11:14:54+00:00

Kristina Milosavljević

2023-01-10T07:55:04+00:00

Kristina Milosavljević rođena je 1994. godine u Novom Sadu gde je završila osnovnu i srednju školu. Osnovne studije Specijalne edukacije i rehabilitacije, smer višestruka ometenost, na Medicinskom fakultetu Novi Sad završila je 2017. godine sa prosekom 9.73, a master studije specijalne edukacije i rehabilitacije završila je 2020. godine na istom fakultetu sa prosekom 9.63 - Opširnije

Kristina Milosavljević2023-01-10T07:55:04+00:00

Milica Koprivica

2023-01-10T07:58:05+00:00

Rođena 1996. godine u Vrbasu gde je završila osnovnu i srednju školu. Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu na smeru Specijalna edukacija i rehabilitacija, modul Logopedija, diplomirala je 2020. godine sa prosečnom ocenom 9,63. Tokom osnovnih i master studija bila je stipendista Fonda za mlade telente Republike Srbije “Dositej Obradović”, kao i dobitnik nagrada za postignut uspeh od strane Univerziteta u Novom Sadu - Opširnije

Milica Koprivica2023-01-10T07:58:05+00:00

Milica Vučetić

2023-01-10T08:01:36+00:00

Rođena je u Šapcu 1996. godine, gde je završila srednju medicinsku školu ’’Dr Andra Jovanović’’. Medicinski fakultet upisala je 2015. godine i diplomirala 2021. godine na smeru Specijalna edukacija i rehabilitacija – višestruka ometenost. Trenutno je na master studijama psihologije na Fakultetu za sport i turizam, smer primenjena psihologija, u Novom Sadu - Opširnije

Milica Vučetić2023-01-10T08:01:36+00:00