Kristina Milosavljević rođena je 1994. godine u Novom Sadu gde je završila osnovnu i srednju školu. Osnovne studije Specijalne edukacije i rehabilitacije, smer višestruka ometenost, na Medicinskom fakultetu Novi Sad završila je 2017. godine sa prosekom 9.73, a master studije specijalne edukacije i rehabilitacije završila je 2020. godine na istom fakultetu sa prosekom 9.63. Trenutno je student druge godine doktorskih studija Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu.

Od 2013. do 2016. godine volontirala je u Domu za decu i omladinu ometenu u razvoju „Veternik“ gde je učestvovala u organizaciji i realizaciji vaspitno obrazovnog rada korisnika. Od 2018. do 2021. godine bila je angažovana u Udruženju građana Centar „Sokolovac“ gde je sprovodila defektološke tretmane.

Od 2018. godine zaposlena je na Medicinskom fakultetu pri katedri za Specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u zvanju saradnika u nastavi i angažovana je na predmetima: Didaktičko metodičke osnove rada sa osobama sa intelektualnom ometenošću, Oligofrenologija, Senzorna integracija i terapija pokretom, Metode i tehnike rada sa osobama sa autizmom, Procena i korekcija kod osoba sa intelektualnim i motoričkim smetnjama. U junu 2021. godine ušla je u zvanje asistenta.