Kristina Milosavljević rođena je u Novom Sadu gde je završila osnovnu i srednju školu. Osnovne studije Specijalne edukacije i rehabilitacije, smer višestruka ometenost, na Medicinskom fakultetu Novi Sad završila je sa prosekom 9.73, a master studije specijalne edukacije i rehabilitacije završila je na istom fakultetu sa prosekom 9.63. Trenutno je na doktorskim studijama na  Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu.

Volontirala je u Domu za decu i omladinu ometenu u razvoju „Veternik“ gde je učestvovala u organizaciji i realizaciji vaspitno obrazovnog rada korisnika. Bila je angažovana u Udruženju građana Centar „Sokolovac“ gde je sprovodila defektološke tretmane.

Od 2018-2021. godine radila je na Medicinskom fakultetu pri katedri za Specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u zvanju saradnika u nastavi, a zatim u zvanju asistenta i bila angažovana na predmetima: Didaktičko metodičke osnove rada sa osobama sa intelektualnom ometenošću, Oligofrenologija, Senzorna integracija i terapija pokretom, Metode i tehnike rada sa osobama sa autizmom, Procena i korekcija kod osoba sa intelektualnim i motoričkim smetnjama.

Završila je dodatne edukacije na teme: Procena roditeljskog prihvatanja dijagnoze deteta; Program podrške roditeljima dece sa smetnjama u razvoju “Naša Priča”; Seksualnost osoba sa invaliditetom – teorijska osnova, programi podrške porodicama; Funkcionalna analiza ponašanja za decu sa autizmom kao i informativne uvodne seminare Marte Meo prirodni podsticaj razvoju i Floortime metod.