Logopedski tretmani

Logoped se bavi : prevencijom govorno jezičkih poremećaja nepravilnom artikulacijom glasova kod dece i odraslih razvojnim jezičkim poremećajima poremećajima čitanja, pisanja i računanja (školskim veštinama ) kod dece i odraslih mucanjem i poremećajima fluentnosti [...]

Terapija hranjenja

Ponekad je roditelju teško da uoči razliku između probirljivosti u hranjenju i poremećaja u hranjenju. Apetit nije samo instinktivna potreba za uzimanjem hrane. Apetit je društveno prilagođena potreba za unošenjem hrane i tečnosti (dete [...]

Defektološki tretman

Defektološki tretman, odnosno individualni preventivno-korektivni rad sprovodi se u svim oblastima dečjeg razvoja. Defektolog radi sa detetom na razvoju: kognitivnih sposobnosti, krupne i fine motorike, grafomotorike, samostalnosti i brizi o sebi i socio-emocionalnom razvoju. [...]

Neuropsihološko testiranje i rehabilitacija

Neuropsihološko testiranje je postupak koji se putem zadavanja neuropsiholoških testova i tehnika procenjuje kognitivno i intelektualno funkcionisanje ispitanika. U neuropsihloškom testiranju koriste se testovi koji procenjuju: pažnju i koncentraciju pamćenje vizuomotornu i konstrukcionu organizaciju [...]

Play Attention

Play Attention Play Attention predstavlja sistem učenja koji funkcioniše po principu Edufeedback-a, tehnologije koja kombinuje skeniranje moždanih impulsa, kognitivne vežbe i tehnike oblikovanja pažnje. Ovaj jedinstven, sveobuhvatni sistem radi na povećanju pažnje, poboljšanju kognitivnih [...]

Elektrostimulacija orofacijalne regije

Disfagija je termin koji se koristi za opisivanje poremećaja gutanja koji su obično posledica neuroloških ili fizičkih oštećenja oralnih, faringealnih ili ezofagealnih mehanizama. Poremećaji gutanja mogu dovesti do narušenog kvaliteta života. Električna stimulacija je [...]