Diplomirani defektolog-logoped

Rođen je u Kruševcu 1983. godine gde je završio osnovnu i srednju školu. Defektološki fakultet Univerziteta u Beogradu je upisao 2002. godine i diplomirao je 2008. godine na odseku za logopediju. Nakon toga je upisao doktorske studije na Biološkom fakultetu u Beogradu na odseku za genetiku.

Od 2008. do 2014. godine je radio u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora u Beogradu gde je završio obuku za primenu „KSAFA“ sistema.

Aprila 2014. godine je osnovao Centar za edukaciju Buzganović u Beogradu i Novom Sadu. Član je komore logopeda Srbije. Završio je obuku za primenu biofidbeka i neurofidbeka u Biofidbek asocijaciji Srbije, kao i Opštu i specifičnu reedukaciju psihomotorike sa defektološkom dijagnostikom i relaksacijom u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu. Sertifikovan je NMES terapeut (neuromišićna elektrostimulacija ) za terapiju gutanja izdatu od strane Američke asocijacije za govor, jezik i sluh (ASHA). U REBT centru u Beogradu je završio stručno usavršvanje i položio završni ispit Neuropsihološko testiranje : dijagnostičke i terapijske procedure. Od strane Svetlana Masgutova Instituta je dobio sertifikat o uspehu u učenju i radu sa disleksičnom decom kroz integraciju primitivnih refleksa kao i Oral motor reflex training od strane istog Instituta. Maja 2021. godine je završio edukaciju o Neurofiziološkim osnovama učenja, od strane svetski priznatog biologa i neurofiziologa Karle Hanaford, gde stečeno znanje svakodnevno uspešno primenjuje u radu sa decom. Na edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu dopunjuje znanje o razvojnim profilima dece predškolskog uzrasta. Poseduje licencu Algo sistema ranog čitanja. Poseduje sertifikat za neurokognitivni trening “Play attention”. Oktobra 2022. je završio seminar o NTC sistemu učenja. Sertifikovan je logoped za primenu i interpretaciju Reynell skala. Položio je stručni ispit u Ministarstvu zdravlja Republike Srbije.

Od 2011. do 2014. godine je bio realizator programa „Unapredimo dečji razvoj“ i „Inkluzija po meri deteta“, a od 2014. godine autor i realizator programa „Autizam i govorno-jezički poremećaji“ akreditovanih od strane Zavoda za unapređenje vaspitanja i obrazovanja. Od 2008. do 2014. godine je učestvovao u reallizaciji nekoliko naučnih projekata Ministartsva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Saradnik je nekoliko privatnih vrtića u Beogradu i Novom Sadu, kao i privatnih klinika gde vrši edukaciju budućih roditelja o govorno jezičkom razvoju kod dece i značaju rane stimulacije. Autor je više naučnih radova i aktivan učesnik nacionalnih i međunarodnih konferencija.

Oženjen je i otac devojčice Sare.