Paket usluga koje podrazumeva program pripreme predškolaca za polazak u prvi razred podrazumeva sledeće aktivnosti

I deo

 • Inicijalni razgovor sa roditeljima radi utvrđivanja stava i motivacije za uključivanje deteta u program pripreme za polazak u školu
 • Procena očekivanja roditelja od programa i procena spremnosti roditelja za angažovanjem
 • Testiranje detata radi procene telesnog, intelektualnog i emocionalnog statusa i utvrđivanja konkretne oblasti na kojoj je potrebno intenzivnije raditi

II deo

PLAN PROGRAMA[1]

Program se odvija kroz igre i aktivnosti koje utiču na razvoj

 • Samospoznaje i samopouzdanja
 • Pažnje i koncentacije
 • Govorno-jezičkih sposobnosti
 • Socijalnih relacija
 • Odgovornosti i poverenja
 • Životnih veština

i razvoj sposobnosti koje direktno utiču na lakše savladavanje gradiva prvog razreda

 • matematičkih sposobnosti
 • stvaralačkih sposobnosti
 • grafomotoričke sposobnosti i
 • početno čitanje i pisanje

Program pripreme za polazak u školu bi se odvijao u grupi (6 – 10 dece) i održavala bi se 4 časa nedeljno (dva puta nedeljno po 90 minuta)

Svakog meseca bi se održavao po jedan roditeljski sastanak.

Trajanje programa: 4 meseca po 8 susreta (mart, april, maj i jun)

[1] Dužina trajanja aktivnosti u okviru jedne oblasti zavisiće od inicijalnog stanja svakog deteta u grupi. Rad će biti kombinovan, grupni i individualni