Tretmani

Home/Tretmani

Play Attention

2021-06-08T13:22:36+00:00

Play Attention Play Attention predstavlja sistem učenja koji funkcioniše po principu Edufeedback-a, tehnologije koja kombinuje skeniranje moždanih impulsa, kognitivne vežbe i tehnike oblikovanja pažnje. Ovaj jedinstven, sveobuhvatni sistem radi na povećanju pažnje, poboljšanju kognitivnih funkcija, oblikovanju ponašanja, jačanju pamćenja, smanjivanju impulsivnosti. Ovakva poboljšanja sa sobom nose i niz drugih promena poput boljeg uspeha u školi, većeg samopouzdanja, istrajnost na zadatku, završavanje zadataka, bolja organizacija i pamćenje, i veća koncentracije. Kako izgleda trening sa Play Attention? Najpre se na ruku stavlja BodyWave pojas, tako da tri mala senzora sa pojasa, nalegnu na kožu. Ovi senzori mere moždanu aktivnost i podatke šalju [...]

Play Attention2021-06-08T13:22:36+00:00

Dijagnostika sisanja

2020-10-14T08:27:20+00:00

Napokon je naš centar dobio ono o čemu se dugo pričalo. Najsavremeniju procenu i sveobuhvatan način opisa hranjenja novorođenčeta. Zahvaljujući našem trudu i ulaganju u ranu intervenciju Srbija je dobila centar koji može da se pohvali kao jedini koji vrši detaljnu dijagnostiku, procenu i stimulaciju prematurusa od 25 nedelje života pa nadalje kao i terminskih novorođenčadi. Do sada u Srbiji nismo imali skale koje bi detektovale najraniji razvoj orofacijalne regije novorođenčeta. Sada ih imamo i zahvaljujući njima možemo ispitati da li novorođenče ima normalne obrasce orofacijalne regije ili postoji disfunkcija ili disorganizacija. Više ne moramo čekati fazu gukanja ili bablinga [...]

Dijagnostika sisanja2020-10-14T08:27:20+00:00

Senzorna integracija

2020-10-14T08:26:18+00:00

Sva deca bi trebala da uživaju u istraživanju sveta koji ih okružuje, dodirom, pokretom, vidom, sluhom, mirisom, ukusom... Sposobnost mozga za primanje, filtriranje, organizovanje i davanje smisla svim tim čulnim dražima iz spoljašnje sredine naziva se senzorna integracija i veoma je važna za oblikovanje ponašanja, koje često može biti uslovljeno poremećajem senzorne integracije. Poremećaj senzorne integracije se javlja kada mozak pogrešno dešifruje senzorne nadražaje iz našeg tela i okoline. Kod dece se ovaj poremećaj može ispoljavati na različite načine i kroz različita ponašanja i reakcije deteta na određeni senzorni stimulus mogu varirati iz dana u dan u zavisnosti od umora, [...]

Senzorna integracija2020-10-14T08:26:18+00:00

Defektološki tretman

2020-10-14T08:25:41+00:00

Defektološki tretman, odnosno individualni preventivno-korektivni rad sprovodi se u svim oblastima dečjeg razvoja. Defektolog radi sa detetom na razvoju: kognitivnih sposobnosti, krupne i fine motorike, grafomotorike, samostalnosti i brizi o sebi i socio-emocionalnom razvoju. Defektološki pristup ličnosti se oslanja na detetove jake strane i njegova interesovanja, a ne samo na dinamiku usporenog ili odloženog razvoja određenih funkcija.

Defektološki tretman2020-10-14T08:25:41+00:00

Dijagnostika

2020-10-14T08:25:24+00:00

Logopedsko-defektološki centar Buzganović obavlja sledeće dijagnostičke procedure: Postavljanja precizne govorno-jezičke dijagnoze Identifikuje etiološke faktore koji prouzrukuju poremećaj Postavlja validne parametre za definisanje inividualnog habilitaciono/rehabilitacionog plana i programa Određuje nivo motivacije i pacijentovu želju za promenom stanja Daje inicijalnu prognozu Dijagnostika se obavlja uzimanjem anamnestičkih podataka od roditelja, uvidom u postojeću medicinsku dokumentaciju i testiranjem deteta.

Dijagnostika2020-10-14T08:25:24+00:00

Neuropsihološko testiranje i rehabilitacija

2020-10-14T08:25:12+00:00

Neuropsihološko testiranje je postupak koji se putem zadavanja neuropsiholoških testova i tehnika procenjuje kognitivno i intelektualno funkcionisanje ispitanika. U neuropsihloškom testiranju koriste se testovi koji procenjuju: pažnju i koncentraciju pamćenje vizuomotornu i konstrukcionu organizaciju egzekutivne funkcije govornu produkciju i razumevanje govora Ovakav vid testiranja sporovodi se kod osoba koje su doživele traumu mozga, bez obzira na etioogiju, kao i kod osoba koje ispoljvaju probleme u domenu govora (ne mogu da se sete reči u toku razgovora, imaju problema sa iniciranjem konverzacije, imaju problema sa razumevanjem govorne poruke), pažnje (ne mogu da održe pažnju na zadatku), pamćenja (imaju problema sa kratkoročnim [...]

Neuropsihološko testiranje i rehabilitacija2020-10-14T08:25:12+00:00

Okupaciona terapija

2020-10-14T08:24:22+00:00

Okupaciona terapija analizira aktivnosti svakodnevnog života u kojima deca imaju smetnje i pomaže im u građenju i jačanju veština koje su potrebne za te aktivnosti. Osnovni cilj okupacione terapije je da obezbedi deci da učestvuju i budu uspešna u svakodnevnim životnim aktivnostima bilo da je to briga o sebi, vrtić, škola, igra ili socijalizacija. Okupacioni terapeut radi na: veštinama staranja o sebi, veštinama fine i krupne motorike, pažnji, vizuo-motornoj koordinaciji, poremećajima senzorne obrade i još mnogo toga. Na svim tretmanima radi se i na razumevanju govora i razvoju funkcionalne komunikacije.

Okupaciona terapija2020-10-14T08:24:22+00:00

Building Blocks

2020-10-14T08:20:31+00:00

Building Blocks Activities je metod koji predstavlja skup različitih aktivnosti i tehnika koje nam pomažu u integraciji centralnog nervog sistema, jačanju razvojnih sposobnosti dece. Dovodi do boljeg funkcionisanja u obavljanju svakodnevih životnih aktivnosti, boljoj percepciji senzornih informacija i ono što je najvažnije dovodi do bolje sposobnosti učenja. Naš mozak funkcionise u tri dimenzije: FOKUS DIMENEZIJA („Gde sam u prostoru?“) odgovorna je za koordinaciju prednje i zadnje strane tela i mozga.Odgovorna je za savladavanje svakodnevnih životnih veština, bolju pažnju, razumevanje, razvoj govora i jezika. CENTRALNA DIMENZIJA („Gde sam u odnosu na druge ljude, mesta i objekte?“) odgovorna je za bolje koordinisanje [...]

Building Blocks2020-10-14T08:20:31+00:00

Prenatalna i postnatalna stimulacija

2020-10-14T08:20:18+00:00

Razvoj svesnosti majke, oca i bebe o međusobnoj povezanosti i neophodnosti razvoja i negovanja interaktivnih odnosa kroz ljubav, poverenje i poštovanje, čime se otklanja ili smanjuje anksioznost od rađanja, rođenja i sprečava razvoj negativnih posledičnih iskustava, kao osnove životnog ponašanja. Dobro roditeljstvo zahteva sposobnost za kontakt sa detetom onoliko koliko je to detetu potrebno na svakom razvojnom stadijumu. Deca koja prođu kroz program prenatalne stimulacije imaju brži motorni razvoj, viši koeficijent inteligencije, veća TT (telesna težina) i TD (telesna dužina) na rođenju, raniji verbalni razvoj i ranije sazrevanje ( viši apgar skor i ranije nicanje zubića). Budući roditelji treba da [...]

Prenatalna i postnatalna stimulacija2020-10-14T08:20:18+00:00

Neurofeedback

2021-06-08T13:29:18+00:00

Neurofeedback je terapijska metoda zasnovana na praćenju električne aktivnosti mozga (EEG-a) i dobijanju povratnih informacija. Indikacije za NFB: Poremećaj pažnje (ADD), Poremećaj pažnje i hiperaktivnost (ADHD), Autistični spektar poremećaja, Poremećaji školskih veština, Mucanje. Ovo je metoda u kojoj se koriste kompjuterske igrice koje se ne pokreću mišem, tastaturom, džojstikom već putem sopstvenih misli. Igrica se pokreće onog trenutka kada se određena funkcija dovede u željeno stanje, odnosno kada se dete koncentriše ili kada suzbije unutrašnje uzbuđenje. Tako se dete uči kontroli impulsa i koncentracije na zabavan način. Cilj treninga je da se uvežba prepoznavanje u kom opsegu mozak funkcioniše, kako [...]

Neurofeedback2021-06-08T13:29:18+00:00

Elektrostimulacija orofacijalne regije

2020-10-14T08:19:47+00:00

Disfagija je termin koji se koristi za opisivanje poremećaja gutanja koji su obično posledica neuroloških ili fizičkih oštećenja oralnih, faringealnih ili ezofagealnih mehanizama. Poremećaji gutanja mogu dovesti do narušenog kvaliteta života. Električna stimulacija je nedavno postala interesantna za kliničare koji rade sa osobama koji pate od disfagije zbog svog potencijala habilitacije I rehabilitacije, posebno kod poremećaja gutanja u faringealnoj fazi. Elektroterapije za disfagiju mogu se podeliti u dve glavne grupe; one koje se isporučuju periferno i one gde se stimulacija isporučuje kortikalno. eSWALLOW USA je NMES aparat koji je specijalno konstruisan za stimulaciju gutanja. Ovaj aparat je najefikasniji način stimulacije [...]

Elektrostimulacija orofacijalne regije2020-10-14T08:19:47+00:00

Terapija hranjenja

2020-10-14T08:19:31+00:00

Ponekad je roditelju teško da uoči razliku između probirljivosti u hranjenju i poremećaja u hranjenju. Apetit nije samo instinktivna potreba za uzimanjem hrane. Apetit je društveno prilagođena potreba za unošenjem hrane i tečnosti (dete je naučilo da u skladu sa običajima sredine u kojoj živi, uzima određenu hranu u određeno vreme). U našem centru vršimo sveobuhvatnu procenu hranjenja, detaljno dijagnostikujući motorne, senzorne, bihejvioralne, medicinske I prehrambene faktore. Istraživanja pokazuju da se jedno od petoro dece bori sa nekim poremećajem u ishrani. Verovatnoća da Vaše dete pobedi samo svoj problem je veoma mala. Da biste saznali da li je Vašem detetu [...]

Terapija hranjenja2020-10-14T08:19:31+00:00

Reedukacija psihomotorike

2020-10-14T08:19:01+00:00

Reedukacija psihomotorike je način prevežbavanja iskustva deteta zbog disharmoničnog razvoja. Ona se u svom radu služi pokretom kao senzomotornom i psihomotornom aktivnošću sa kojom treba da se obnovi ceo razvojni tok odnosa prema sebi i drugima. Naime, psihičke i motorne funkcije su neraskidivo povezane tokom celog života, iako se kasnije sve više diferenciraju po svojoj funkciji, njihov uzajamni odnos nikada ne prestaje. Reedukacija psihomotorike polazi od činjenice da je pokret bitan za usmeravanje osećanja, od kojih i zavisi mogućnost organizovanja pokreta. Razvoj osećanja i pokreta idu zajedno uslovljavajući se uzajamno kod harmoničnog razvoja. Što je pokret prikladiji težnji ličnosti to [...]

Reedukacija psihomotorike2020-10-14T08:19:01+00:00