Tretmani

Logopedski tretmani

2023-09-22T09:08:27+00:00

Logoped se bavi : prevencijom govorno jezičkih poremećaja nepravilnom artikulacijom glasova kod dece i odraslih razvojnim jezičkim poremećajima poremećajima čitanja, pisanja i računanja (školskim veštinama ) kod dece i odraslih mucanjem i poremećajima fluentnosti kod dece i odraslih pervazivnim razvojnim poremećajima stečenim jezičkim poremećajima kod dece i odraslih ( afazije ) drugim jezičkim poremećajima neurogenog porekla Pod logopedskom prevencijom se podrazumeva usmerena i organizovana praksa sprečavanja i/ili minimizovanja uzroka nastajanja i posledica verbalne komunikacije. U samoj dijagnostici se koriste standardizovani testovi za srpski jezik nakon koje se roditeljima predočava govorno jezički status deteta kao i okvirni plan i program tretmana. [...]

Logopedski tretmani2023-09-22T09:08:27+00:00

Terapija hranjenja

2023-09-22T08:19:11+00:00

Ponekad je roditelju teško da uoči razliku između probirljivosti u hranjenju i poremećaja u hranjenju. Apetit nije samo instinktivna potreba za uzimanjem hrane. Apetit je društveno prilagođena potreba za unošenjem hrane i tečnosti (dete je naučilo da u skladu sa običajima sredine u kojoj živi, uzima određenu hranu u određeno vreme). U našem centru vršimo sveobuhvatnu procenu hranjenja, detaljno dijagnostikujući motorne, senzorne, bihejvioralne, medicinske I prehrambene faktore. Istraživanja pokazuju da se jedno od petoro dece bori sa nekim poremećajem u ishrani. Verovatnoća da Vaše dete pobedi samo svoj problem je veoma mala. Da biste saznali da li je Vašem [...]

Terapija hranjenja2023-09-22T08:19:11+00:00

Defektološki tretman

2023-09-22T09:15:47+00:00

Defektološki tretman, odnosno individualni preventivno-korektivni rad sprovodi se u svim oblastima dečjeg razvoja. Defektolog radi sa detetom na razvoju: kognitivnih sposobnosti, krupne i fine motorike, grafomotorike, samostalnosti i brizi o sebi i socio-emocionalnom razvoju. Defektološki pristup ličnosti se oslanja na detetove jake strane i njegova interesovanja, a ne samo na dinamiku usporenog ili odloženog razvoja određenih funkcija.

Defektološki tretman2023-09-22T09:15:47+00:00

Neuropsihološko testiranje i rehabilitacija

2023-09-22T08:22:02+00:00

Neuropsihološko testiranje je postupak koji se putem zadavanja neuropsiholoških testova i tehnika procenjuje kognitivno i intelektualno funkcionisanje ispitanika. U neuropsihloškom testiranju koriste se testovi koji procenjuju: pažnju i koncentraciju pamćenje vizuomotornu i konstrukcionu organizaciju egzekutivne funkcije govornu produkciju i razumevanje govora Ovakav vid testiranja sporovodi se kod osoba koje su doživele traumu mozga, bez obzira na etioogiju, kao i kod osoba koje ispoljvaju probleme u domenu govora (ne mogu da se sete reči u toku razgovora, imaju problema sa iniciranjem konverzacije, imaju problema sa razumevanjem govorne poruke), pažnje (ne mogu da održe pažnju na zadatku), pamćenja (imaju problema sa kratkoročnim [...]

Neuropsihološko testiranje i rehabilitacija2023-09-22T08:22:02+00:00

Play Attention

2023-09-22T08:25:15+00:00

Play Attention Play Attention predstavlja sistem učenja koji funkcioniše po principu Edufeedback-a, tehnologije koja kombinuje skeniranje moždanih impulsa, kognitivne vežbe i tehnike oblikovanja pažnje. Ovaj jedinstven, sveobuhvatni sistem radi na povećanju pažnje, poboljšanju kognitivnih funkcija, oblikovanju ponašanja, jačanju pamćenja, smanjivanju impulsivnosti. Ovakva poboljšanja sa sobom nose i niz drugih promena poput boljeg uspeha u školi, većeg samopouzdanja, istrajnost na zadatku, završavanje zadataka, bolja organizacija i pamćenje, i veća koncentracije. Kako izgleda trening sa Play Attention? Najpre se na ruku stavlja BodyWave pojas, tako da tri mala senzora sa pojasa, nalegnu na kožu. Ovi senzori mere moždanu aktivnost i podatke šalju [...]

Play Attention2023-09-22T08:25:15+00:00

Elektrostimulacija orofacijalne regije

2023-09-22T09:32:33+00:00

Disfagija je termin koji se koristi za opisivanje poremećaja gutanja koji su obično posledica neuroloških ili fizičkih oštećenja oralnih, faringealnih ili ezofagealnih mehanizama. Poremećaji gutanja mogu dovesti do narušenog kvaliteta života. Električna stimulacija je nedavno postala interesantna za kliničare koji rade sa osobama koji pate od disfagije zbog svog potencijala habilitacije I rehabilitacije, posebno kod poremećaja gutanja u faringealnoj fazi. Elektroterapije za disfagiju mogu se podeliti u dve glavne grupe; one koje se isporučuju periferno i one gde se stimulacija isporučuje kortikalno. eSWALLOW USA je NMES aparat koji je specijalno konstruisan za stimulaciju gutanja. Ovaj aparat je najefikasniji način [...]

Elektrostimulacija orofacijalne regije2023-09-22T09:32:33+00:00

Neurofeedback

2023-09-22T09:29:36+00:00

Neurofeedback je terapijska metoda zasnovana na praćenju električne aktivnosti mozga (EEG-a) i dobijanju povratnih informacija. Indikacije za NFB: Poremećaj pažnje (ADD), Poremećaj pažnje i hiperaktivnost (ADHD), Autistični spektar poremećaja, Poremećaji školskih veština, Mucanje. Ovo je metoda u kojoj se koriste kompjuterske igrice koje se ne pokreću mišem, tastaturom, džojstikom već putem sopstvenih misli. Igrica se pokreće onog trenutka kada se određena funkcija dovede u željeno stanje, odnosno kada se dete koncentriše ili kada suzbije unutrašnje uzbuđenje. Tako se dete uči kontroli impulsa i koncentracije na zabavan način. Cilj treninga je da se uvežba prepoznavanje u kom opsegu mozak funkcioniše, kako [...]

Neurofeedback2023-09-22T09:29:36+00:00

Dijagnostika sisanja

2023-09-22T09:28:26+00:00

Napokon je naš centar dobio ono o čemu se dugo pričalo. Najsavremeniju procenu i sveobuhvatan način opisa hranjenja novorođenčeta. Zahvaljujući našem trudu i ulaganju u ranu intervenciju Srbija je dobila centar koji može da se pohvali kao jedini koji vrši detaljnu dijagnostiku, procenu i stimulaciju prematurusa od 25 nedelje života pa nadalje kao i terminskih novorođenčadi. Do sada u Srbiji nismo imali skale koje bi detektovale najraniji razvoj orofacijalne regije novorođenčeta. Sada ih imamo i zahvaljujući njima možemo ispitati da li novorođenče ima normalne obrasce orofacijalne regije ili postoji disfunkcija ili disorganizacija. Više ne moramo čekati fazu gukanja ili bablinga [...]

Dijagnostika sisanja2023-09-22T09:28:26+00:00

Algo sistem ranog čitanja

2023-09-22T09:33:59+00:00

Algo sistem za rano učenje čitanja je namenjen početnom opismenjavanju dece. Baziran je na savremenim naučnim saznanjima i usklađen je sa razvojnim potrebama. Deci je vrlo zabavan. Primenljiv je već od četvrte godine i omogućava deci da uče kada su za to spremna i najviše zainteresovana i kada će od toga imati najviše koristi.

Algo sistem ranog čitanja2023-09-22T09:33:59+00:00

Senzorna integracija

2023-09-22T09:27:00+00:00

Sva deca bi trebala da uživaju u istraživanju sveta koji ih okružuje, dodirom, pokretom, vidom, sluhom, mirisom, ukusom... Sposobnost mozga za primanje, filtriranje, organizovanje i davanje smisla svim tim čulnim dražima iz spoljašnje sredine naziva se senzorna integracija i veoma je važna za oblikovanje ponašanja, koje često može biti uslovljeno poremećajem senzorne integracije. Poremećaj senzorne integracije se javlja kada mozak pogrešno dešifruje senzorne nadražaje iz našeg tela i okoline. Kod dece se ovaj poremećaj može ispoljavati na različite načine i kroz različita ponašanja i reakcije deteta na određeni senzorni stimulus mogu varirati iz dana u dan u zavisnosti od [...]

Senzorna integracija2023-09-22T09:27:00+00:00

Psihoedukacija

2023-06-29T08:08:57+00:00

…predstavlja specifičan pristup rada čiji je glavni cilj pružanje psihološke roditeljima i adekvatno informisanje o stanju deteta i izazovima na koje mogu naići u različitim razvojnim fazama. Ovaj susret traje 45 minuta i odvija se jednom nedeljno dokle god za njim postoji potreba. U ovom pristupu psihološka podrška podrazumeva osvešćivanje i prihvatanje emocija koje prate izazove u razvoju njihovog deteta. Međutim, ova podrška ne podrazumeva rad na većim izazovima u psihološkom funkcionisanju jer ne pruža psihoterapiju. Edukativna podrška pruža neophodne informacije roditeljima o stanju deteta, specifičnostima njegovog razvoja, ali i adekvatnoj stimulaciji. Njegova suština je da roditelji ne lutaju u potrazi [...]

Psihoedukacija2023-06-29T08:08:57+00:00

Program “Naša priča”

2023-06-29T08:18:33+00:00

Program "Naša priča"je strukturisani psihoedukativni program namenjen roditeljima dece sa smetnjama i razvoju ili hroničnim zdravstvenim teškoćama. Program je koncipiran tako da kroz šest tematskih susreta obrađuje ključne prekretnice u razvoju roditeljskog modela brige nad detetom čiji razvoj odstupa od tipičnog. Svaki susret programa je koncipiran kao psihoedukativni susret na određenu temu i traje 90 minuta. Teme su međusobno povezane u celinu koja imitira procese unutar porodice, od pripreme za roditeljstvo do razvoja senzitivne brige prema detetu sa smetnjama u razvoju. Ovaj program je nastao u Srbiji po uzoru na ovakve programe iz inostranstva i sprovodi se već par godina. Pozitivna [...]

Program “Naša priča”2023-06-29T08:18:33+00:00

Savetodavni rad sa roditeljima – psihoedukacija

2023-06-29T07:48:25+00:00

Roditeljstvo je najveća uloga u životu svakog roditelja. Pristup roditeljstvu se kroz vreme menjao, pa savremene škole roditeljstva starijim generacijama deluju nepotrebno, dok sva istraživanja potvrđuju da je adekvatna podrška dragocena. Dugogodišnji rad sa decom nam pokazuje važnost pozitivne saradnje sa roditeljima u dostizanju maksimalnih potencijala svakog deteta. Postavljanje zajedničkog cilja, prioriteta, dobre komunikacije i individualnog pristupa. Priznato je kao činjenica da je saznanje da dete ima neke zdravstvene izazove, koji mogu da utiču na njegovo funkcionisanje, jedno od najvećih emocionalnih izazova za roditelje. Često se dešava da su roditelji pod stresom, što se negativno odražava na njihovo vlastito psihološko funkcionisanje, [...]

Savetodavni rad sa roditeljima – psihoedukacija2023-06-29T07:48:25+00:00

Bal-A-Vis-X

2023-09-22T08:28:47+00:00

Bal-A-Vis-X (balans/auditivne/vizuelne vežbe) Šta je Bal-A-Vis-X? Bal-A-Vis-X predstavlja pristup učenju koji obuhvata rad celog mozga kroz vežbe različite kompleksnosti koje uključuju balans, auditivnu i vizuelnu informaciju. U većini vežbi se koriste vrećice ispunjene peskom i loptice i zahtevaju prelazak srednje linije i vizuelno pracenje kretanja vrećice/lopte. Polazna tačka ovog pristupa jeste stav da je fizički pokret osnova svakog učenja i da kroz pokret možemo da poboljšamo sposobnost za učenje, kao i obradu novih informacija. Bal-A-Vis-X vežbe su fokusirane na balans, udruživanje vizuelne i auditivne pažnje i na praćenje šablona. Vežbe su zasnovane na ritmu, a zahtevaju koordinaciju celog tela [...]

Bal-A-Vis-X2023-09-22T08:28:47+00:00

Program pripreme predškolaca za polazak u prvi razred

2023-01-27T08:20:06+00:00

Paket usluga koje podrazumeva program pripreme predškolaca za polazak u prvi razred podrazumeva sledeće aktivnosti I deo Inicijalni razgovor sa roditeljima radi utvrđivanja stava i motivacije za uključivanje deteta u program pripreme za polazak u školu Procena očekivanja roditelja od programa i procena spremnosti roditelja za angažovanjem Testiranje detata radi procene telesnog, intelektualnog i emocionalnog statusa i utvrđivanja konkretne oblasti na kojoj je potrebno intenzivnije raditi II deo PLAN PROGRAMA[1] Program se odvija kroz igre i aktivnosti koje utiču na razvoj Samospoznaje i samopouzdanja Pažnje i koncentacije Govorno-jezičkih sposobnosti Socijalnih relacija Odgovornosti i poverenja Životnih veština i razvoj sposobnosti koje [...]

Program pripreme predškolaca za polazak u prvi razred2023-01-27T08:20:06+00:00

Voice Toys

2023-01-27T08:20:39+00:00

Sistem Voice Toys je napravljen sa zeljom da ga korisnici zavole Namenjen za rad u logopedskoj i defektološkoj praksi i može se koristiti u radu sa decom svih uzrasta i nivoa razvoja. Razvijan je sa ljubavlju i željom da se uklopi u proces rada tako da ga ne ometa, već da motiviše pacijente, ubrza njihovo napredovanje i olakša rad terapeuta. Dizajniran je da bude lak za upotrebu, vizuelno sveden, jednostavnih oblika i jasnih, živih boja, neobičan, ali prirodan i human. Napravljen je od neškodljivih, kvalitetnih materijala. Koji su elementi sistema i čemu su namenjeni? Sistem [...]

Voice Toys2023-01-27T08:20:39+00:00

Senzorna integracija za bebe

2023-01-27T08:21:29+00:00

Senzorna integracija za bebe „Senzorna integracija je neurološki proces koji organizuje senzacije iz sopstvenog tela i iz okoline i čini ga moguće efikasno koristiti telo unutar okruženja”. „Bebe su potpuno zavisne od drugih i prirodu nege koju dobijaju može imati duboku i dugotrajnu uticaja na njihov razvoj“.  . Senzorno procesuiranje i rani razvoj su suštinski isprepletani. Od putovanja niz porođajni kanal do popodneva u parku, dete će registrovati svako senzorno iskustvo iz svoje neposredne okoline. Kad god majka pomiluje bebu, kad god se otac igra sa svojom ćerkom ili sinom, ti senzorni stimulusi će [...]

Senzorna integracija za bebe2023-01-27T08:21:29+00:00

Tomatis®

2023-01-27T08:22:21+00:00

Tomatis®  metoda je sistem za treniranje slušanja koji je kreirao ORL lekar Alfred Tomatis. Doktor Tomatis je 1950. godine konstruisao prvi aparat u tu svrhu. Pošto je i sam bio sin operskog pevača, dok je lečio pevača uočio je problem u odnosu slušanje-glas.  Iako je ranije primetio traumu kod ljudi sa vokalnim alternacijama, bio je zapanjen sličnošću između vokalnih problema pacijenta i alternacija u njegovom sluhu. Pevačev glas nije mogao da proizvede frekvencije koje je njegovo uvo samo blago primalo. Odlučio je da pokuša da ispravi pevačevu mogućnost slušanja kako bi proverio da li je na ovaj način moguće otkloniti [...]

Tomatis®2023-01-27T08:22:21+00:00

Okupaciona terapija

2023-09-22T09:16:58+00:00

Okupaciona terapija analizira aktivnosti svakodnevnog života u kojima deca imaju smetnje i pomaže im u građenju i jačanju veština koje su potrebne za te aktivnosti. Osnovni cilj okupacione terapije je da obezbedi deci da učestvuju i budu uspešna u svakodnevnim životnim aktivnostima bilo da je to briga o sebi, vrtić, škola, igra ili socijalizacija. Okupacioni terapeut radi na: veštinama staranja o sebi, veštinama fine i krupne motorike, pažnji, vizuo-motornoj koordinaciji, poremećajima senzorne obrade i još mnogo toga. Na svim tretmanima radi se i na razumevanju govora i razvoju funkcionalne komunikacije.

Okupaciona terapija2023-09-22T09:16:58+00:00

Building Blocks

2023-09-22T09:13:59+00:00

Building Blocks Activities je metod koji predstavlja skup različitih aktivnosti i tehnika koje nam pomažu u integraciji centralnog nervog sistema, jačanju razvojnih sposobnosti dece. Dovodi do boljeg funkcionisanja u obavljanju svakodnevih životnih aktivnosti, boljoj percepciji senzornih informacija i ono što je najvažnije dovodi do bolje sposobnosti učenja. Naš mozak funkcionise u tri dimenzije: FOKUS DIMENEZIJA („Gde sam u prostoru?“) odgovorna je za koordinaciju prednje i zadnje strane tela i mozga.Odgovorna je za savladavanje svakodnevnih životnih veština, bolju pažnju, razumevanje, razvoj govora i jezika. CENTRALNA DIMENZIJA („Gde sam u odnosu na druge ljude, mesta i objekte?“) odgovorna je za bolje koordinisanje [...]

Building Blocks2023-09-22T09:13:59+00:00

Prenatalna i postnatalna stimulacija

2023-01-27T08:50:42+00:00

Razvoj svesnosti majke, oca i bebe o međusobnoj povezanosti i neophodnosti razvoja i negovanja interaktivnih odnosa kroz ljubav, poverenje i poštovanje, čime se otklanja ili smanjuje anksioznost od rađanja, rođenja i sprečava razvoj negativnih posledičnih iskustava, kao osnove životnog ponašanja. Dobro roditeljstvo zahteva sposobnost za kontakt sa detetom onoliko koliko je to detetu potrebno na svakom razvojnom stadijumu. Deca koja prođu kroz program prenatalne stimulacije imaju brži motorni razvoj, viši koeficijent inteligencije, veća TT (telesna težina) i TD (telesna dužina) na rođenju, raniji verbalni razvoj i ranije sazrevanje ( viši apgar skor i ranije nicanje zubića). Budući roditelji treba da [...]

Prenatalna i postnatalna stimulacija2023-01-27T08:50:42+00:00

Reedukacija psihomotorike

2023-09-22T09:18:26+00:00

Reedukacija psihomotorike je način prevežbavanja iskustva deteta zbog disharmoničnog razvoja. Ona se u svom radu služi pokretom kao senzomotornom i psihomotornom aktivnošću sa kojom treba da se obnovi ceo razvojni tok odnosa prema sebi i drugima. Naime, psihičke i motorne funkcije su neraskidivo povezane tokom celog života, iako se kasnije sve više diferenciraju po svojoj funkciji, njihov uzajamni odnos nikada ne prestaje. Reedukacija psihomotorike polazi od činjenice da je pokret bitan za usmeravanje osećanja, od kojih i zavisi mogućnost organizovanja pokreta. Razvoj osećanja i pokreta idu zajedno uslovljavajući se uzajamno kod harmoničnog razvoja. Što je pokret prikladiji težnji ličnosti to [...]

Reedukacija psihomotorike2023-09-22T09:18:26+00:00
Go to Top