Logopedsko–defektološki centar Buzganović je osnovan 2014. godine kao rezultat višegodišnjeg rada i iskustva u radu sa decom i odraslima sa različitom govorno-jezičkom patologijom, poremećajima ponašanja i učenja. Zahvaljujući upravo tome, često smo se susretali sa mnogobrojnim metodama i pristupima u radu koji su imali različite efekte na efikasnost tretmana. Upravo zbog toga, naš centar radi isključivo na svojoj metodologiji koja se konstantno razvija i usavršava i koja je prilagođena svakom pojedincu ponaosob radi što uspešnijih, efikasnijih i bržih rezultata. Kako bismo svoj habilitaciono-rehabilitacioni postupak bazirali na najnovijim naučnim istraživanjima i ostvarili holistički pristup u radu, ceo naš tim je na konstantnim stručnim usavršavanjima.

U našem centru u Novom Sadu se radi na prevenciji, ranoj detekciji i dijagnostici, habilitaciji i rehabilitaciji dece i odraslih sa poremećajima sluha, govora i jezika, ponašanja i učenja. Rad je strogo individualan i metodološki prilagođen svakom pojedincu.

Naš tim je multidisciplinaran i čine ga logopedi, defektolozi, reedukatori psihomotorike, psiholozi, kao i stručni saradnici iz oblasti neurologije, dečje psihijatrije, fizijatrije, stomatologije, neuropsihologije, pedijatrije…

Logopedski tretmani se sprovode u kabinetima a defektološki tretmani, senzorna integracija, reedukacija psihomotorike i radno-okupaciona terapija u specijalizovanim prostorijama za te aktivnosti.

Ponosni smo kada kažemo da je preko 90% naših klijenata došlo preko preporuke jer je to potvrda kvalitetnog i uspešnog rada koja nas obavezuje da i dalje svojim znanjem, odnosom i zalaganjem opravdamo poverenje generacijama koje dolaze.