Tomatis®  metoda je sistem za treniranje slušanja koji je kreirao ORL lekar Alfred Tomatis. Doktor Tomatis je 1950. godine konstruisao prvi aparat u tu svrhu.

Pošto je i sam bio sin operskog pevača, dok je lečio pevača uočio je problem u odnosu slušanje-glas.  Iako je ranije primetio traumu kod ljudi sa vokalnim alternacijama, bio je zapanjen sličnošću između vokalnih problema pacijenta i alternacija u njegovom sluhu. Pevačev glas nije mogao da proizvede frekvencije koje je njegovo uvo samo blago primalo. Odlučio je da pokuša da ispravi pevačevu mogućnost slušanja kako bi proverio da li je na ovaj način moguće otkloniti problem sa glasom.

Zahvaljujući akustičnom aparatu, koji ima mehanizam da selektuje različite nivoe frekvencija uspeo je da poboljša slušanje svog pacijenta, koji je bio stimulisan da peva dok sluša svoj glas. Bez napora, pacijent je mogao da emituje tonove koje ranije nije uspevao.

Ovo otkriće doktor Tomatis je predstavio Francuskoj Akademiji Nauka i Akademiji Medicine u Parizu 1957. godine i 1960. godine.  Ovakav princip lečenja postaće poznat kao Tomatis® efekat.

Kako funkcioniše Tomatis® metoda?

Slušanje je akcija koja se prekida kada mozak više ne može da se adaptira u svom akustičnom okruženju. Ono podrazumeva sposobnost adaptacije na stalne promene u našem zvučnom okruženju. Slušanje ne treba poistovećivati sa čujenjem. Oštećenja sluha, koja je uočio i doktor Tomatis, mogu da budu različita: pogrešno razumevanje ili pogrešno predstavljanje akustične situacije koja sprečava postizanje željenog cilja, emotivna uznemirenost, teškoće u prilagođavanju… Cilj Tomatis® metode je da se ponovo uspostavi adaptivno slušanje.

Kada smo budni ili kada spavamo, naše uvo konstantno šalje mozgu stimuluse. Unutrašnje uvo, vestibularni sistem s pužem, je prvi senzorni sistem koji se razvija kod fetusa. Do petog meseca trudnoće je potpuno funkcionalni organ koji šalje poruke ostatku nervnog sistema.

Uvo nije samo prijemnik zvukova već ono determiniše ravnotežu, ritam, koordinaciju i predstavlja ulaz u CNS. Ako zapušite uši dok hodate primetićete da ste značajno izgubili ravnotežu. Kada je slušanje aktivirano, auditorni sistem je uznemiren. Ovo uznemiravanje je jak udarac na personalni razvoj. Funkcionišući na prijemu i integraciji zvuka kroz uvo, Tomatis® metoda pomaže da se mozak efektivnije stimuliše i da se umanje slušni izazovi.

Zvuk je vibracija. Ta vibracija se prenosi kroz vazduh (kada putuje kroz uvo) i ovaj prenos se naziva vazdušna provodljivost zvuka. Zvuk se, međutim, prenosi i putem kosti. Na ovaj način vibracija brže putuje kroz kosti našeg tela. Tokom Tomatis® faza slušanja, muzika se prenosi koštanom provodljivošću, ali i kroz vazduh kroz slušalice (sa integrisanim vibratorom koji naleže na teme glave). Tomatis® slušalice su specijalno dizajnirane, njihova uloga nije samo u terapiji muzikom već se muzika koristi kako bi se sproveo Tomatis® efekat. Muzika stiže do auditivnog kanala kroz slušalice na oba uha (vazdušna provodljivost) i kroz vibrator (koštana provodljivost). Vibracije deluju na uzengiju i čekić, stimulišući puž i vestibulu. Akcija ovih delova uva stimuliše mozak i njihovim radom se obezbeđuje energija čitavom telu.

Princip dejstva Tomatis® metode je baziran na konceptu “gejtinga” odnosno prebacivanja između vazdušnog i koštanog kanala koji šalju istu informaciju sa različitom bojom i intenzitetom pri čemu je vremenski obrazac prenošenja informacije nepravilan.

Suština Tomatis® metode je odabir individualnog programa koji će dete da sluša, a koji se bazira na slušanju klasične muzike, ali Tomatis® stručnjak može da menja veliki broj parametara kako bi na odgovarajući način stimulisao dete. Takođe, u Tomatis® metodi se koriste različite frekvencije.

Implementacija različitih parametara zahteva da se mozak usredsredi na moduliranu zvučnu povratnu spregu uz pomoć čega se stvara snažna senzorna vežba.

Tomatis® efekat postižemo tako što pojačavamo intenzitet i boju zvuka menjujući kanale, niske i visoke frekvencije. Visoke frekvencije stimulišu mozak, dok su niske frekvencije zvukovi koje amnionska tečnost filtrira i najviše utiču na regulaciju disanja, otkucaje srca…

Vestibularni deo unutrašnjeg uva zaslužan je za prostornu dinamiku. Puž i vestibula su povezani s mozgom, većina kranijalnih nerava je vezana za slušne nerve. Unutrašnje uvo kontroliše ravnotežu, koordinaciju i mišićni tonus.

Samo slušanjem Mocarta nikada nećemo postići tzv. Tomatis® efekat, odnosno Tomatis® efekat ćemo postići filtriranom muzikom koja ne mora da bude Mocartova.

Kada je slušanje prekinuto mozak prestaje da reaguje na one zvuke koje uvo prenosi. Zbog toga je neophodno usmeriti pažnju i pokrenuti aktivnost mozga. Ovo se dešava kada je mozak vrlo osetljiv na iznenadne promene koje ne može da predvidi.

Tokom Tomatis® faza slušanja, muzika se prenosi iznenadnim promenama tonskog kontrasta,  koji se aktivira promenama boje i intenziteta zvuka.  Ovi kontrasti su potpuno neočekivani. Takođe su i bezbolni, a imaju iznenađujući efekat na mozak, pa usled toga obraćamo više pažnje, što je i prirodna reakcija. Kao rezultat ovih ponavljajućih i neočekivanih kontrasta mozak napreduje poboljšavajući sveukupno slušanje.

Na koje oblasti može da utiče Tomatis® metoda?

Vestibularni sistem Komunikacija Energija
Držanje, ravnoteža Jezik Visok uticaj na pobuđivanje korteksa
Vizuelno – prostorne sposobnosti Fonemska svest Kreativnost
Koordinacija Muzička analiza i preciznost Procesi pažnje
Tonus mišića Učenje na osnovu verbalne diskriminacije Pobuđivanje želje za komunikacijom
Regulacija emocija Verbalna radna memorija
Samoregulacija Selektivna pažnja
Socijalizacija Veštine verbalne komunikacije
Pamćenje i pažnja
Motivacija
Ritam

Tomatis® metoda danas ima široku primenu u rešavanju:

 • školskih i akademskih problema (diskalkulija, disleksija, disgrafija);
 • problema poremećaja pažnje i koncentracije;
 • problema regulacije emocija, strahova;
 • doprinosi poboljšanju dinamičnosti energije, motoričkih problema (kao što su: ravnoteža, koordinacija);
 • doprinosi podsticanju razvoja govora i jezika.

Koristi se kod osoba koje imaju:

 • probleme sa sluhom
 • poremećaje fluentnosti govora (mucanje, jako ubrzan / usporen govor…)
 • depresiju
 • psihoze
 • epilepsiju
 • kod svih sindroma
 • pervazivnih poremećaja (autizam, Aspergerov sindrom…)
 • afaziju
 • panične napade

Delovi mozga koje aktivira muzika nisu ograničeni samo na one povezane sa govorom ili sluhom, već i sa pamćenjem, pažnjom, emocijama, motorikom… Muzika lako dolazi do svih delova mozga, aktivira ih, stvarajući nove i složenije veze ili premošćava oštećenja u postojećim ćelijskim vezama. Tomatis® metoda je pripremna tehnika koja može da se sprovodi uporedo sa ostalim pedagoškim metodama.

Ponekad roditelji mogu da primete u toku Tomatis® terapije da se dete ponaša hiperaktivno ili čak agresivnije. Da li Tomatis® može uticati negativno na ponašanje deteta?

Tomatis® metoda podstiče brži razvoj deteta. Ono što se događa u toku same terapije kao i za vreme pauza jeste da se mali svet otvara, a dete  još nema veštine koje prate njegovu novu pojačanu svesnost. Njegova čula su stimulisana, dete može da  bude usled toga senzitivnije, razdražljivije, aktivnije… što se može dodatno pojačati u multisenzornom okruženju kao što je grupa u vrtiću ili njegov razred. Taj period ne traje dugo (obično traje 2 do 3 nedelje nakon prvog ciklusa terapija),  takođe ni jedno dete ne reaguje isto, tako da ne dolazi ni do istih reakcija nakon Tomatis® terapije. Ukoliko je dete jednoo vreme uznemireno, aktivnije ili razdražljivije važno je upozoriti osobe detetove terapeute, učitelje, vaspitače  kako bi u tom periodu privremeno smanjili svoja očekivanja prema detetu… Naime radi se o pospešivanju sazrevanja. Svaki period stimulacije treba da bude praćen periodom konsolidacije.   Osim negativnog stresa postoji i pozitivan stres kroz koji svi moramo da prođemo kako bi odgovorili na  izazove na svom putu. Ako izbegavamo izazove, ne dopuštamo vrlo važan proces odrastanja.

Jedan ciklus terapije Tomatis® terapije obično traje 14 dana (osim u slučajevima kada je to previše stimulacije za dete u jednom ciklusu, u tom slučaju terapija traje najmanje deset dana). Dnevna stimulacija Tomatis® terapijom traje od 40 do 80 minuta, zavisno od uzrasta  i potreba deteta.

Terapija se obično sprovodi u tri ciklusa (svaki ciklus traje najviše 14 dana).

Nakon prvog ciklusa terapije pravi se pauza od 4 do 6 nedelja (zavisno od uzrasta, potreba deteta i prethodnog programa), a zatim počinje drugi ciklus terapije od 14 dana, nakon čega sledi pauza od 8-12 nedelja do poslednjeg – trećeg ciklusa koji takođe traje najduže 14 dana.

* O trajanju terapije na dnevnoj bazi, trajanju terapijskog ciklusa, kao i trajanju pauza tokom i između ciklusa odlučuje Tomatis® stručnjak.

Najpoznatiji korisnici Tomatis® metode su glumci Romy Schneider, Gerard Depardieu, Juliette Binoche, zatim pevači Maria Callas i Sting.