ŠTA JE DIZARTRIJA?

Dizartrija predstavlja neurogeni poremećaj govora  koji se manifestuje u vidu usporenih, slabih, nepreciznih i nekoordinisanih pokreta govorne muskulature. U njenoj osnovi nalaze se smetnje u mišićnoj kontroli koje su nastale kao posledica oštećenja CNS – a.

UZROCI NASTANKA DIZARTIJE

Dizartrije mogu nastati na različite načine, a najčešći uzroci su:

 • Moždani udar
 • Traumatske povrede glave
 • Tumori
 • Urođena i razvojna oštećenja centralnog nervnog sistema
 • Infekcije
 • Degenerativne bolesti kao što su:
 • Multipla skleroza
 • Parkinsonova bolest
 • Amiotrofična lateralna skleroza (ALS)
 • Hantingtonova bolest

Dizartrija može zahvatiti sve ili pojedine elemente govora:

 1. Disanje: neravnomerno, brza ekspiracija, gubitak daha tokom govora;
 2. Fonacija: odnosi se na kvalitet glasa. Glas može biti: promukao, oštar, monoton, a prisutni su problemi u kontroli visine i jačine glasa, sve u zavisnoti od tipa dizartrije;
 3. Artikulacija: odnosi se na izgovor glasova. Produkcija glasova je oštećena, posebno produkcija konsonanata. Greške su konzistentne;
 4. Rezonancija: odnosi se na boju glasa. Glas može biti hipernazalan;
 5. Prozodija: odnosi se na tempo, ritam, dužinu govone produkcije. Poremećaj se može manifesovati u vidu nedostatka govorne melodije, monotonog govora, ograničene ili preterane intonacije.

 

TRETMAN DIZARTRIJA

U zavisnosti od tipa dizartrije, odnosno zahvaćenosti govornih organa, planira se tok tretmana.  Tretman se  može sprovoditi u vidu vežbi disanja, fonacije, prozodije, korigovanja nazalnosti i artikulacije. Pored rada terapeuta, za uspeh je neophodna motivacija i rad osobe sa dizartrijom kao i podrška porodice.