Logopedski tretmani obuhvataju:

  • Prevenciju govorno jezičkih poremećaja
  • Poremećaj artikulacije glasova
  • Razvojne poremećaje govora i jezika
  • Poremećaj pisanja, čitanja i računanja
  • Pervazivne poremećanje
  • Terapiju afazija
  • Druge jezičke poremećaje neurogenog porekla