sandra

About Sandra Sokolov-Buzganović

Sandra Sokolov Buzganović jedan je od osnivača centra za edukaciju Buzganović.

Šta je ARFID?

2024-02-05T14:00:32+00:00

Šta je ARFID? Poremećaj izbegavanja/restriktivnog unosa hrane (ARFID) je prilično nov poremećaj u ishrani. Deca sa ARFID-om su izuzetno selektivni u jelu i ponekad imaju malo interesovanja za jelo. Oni mogu da jedu samo nekoliko namirnica, što može dovesti do lošeg rasta i loše ishrane. ARFID obično počinje kada je dete mlađe i češći je kod dečaka. Koji su znaci ARFID-a? Neka deca su veoma selektivna u jelu i mogu imati jake negativne reakcije na mirise, ukuse, teksture ili boje hrane. Mogu se jako plašiti nove hrane, koja se naziva „neofobija“, i plaše se negativnih iskustava vezanih za nepoznatu [...]

Šta je ARFID?2024-02-05T14:00:32+00:00

Logopedski tretmani

2023-09-22T09:08:27+00:00

Logoped se bavi : prevencijom govorno jezičkih poremećaja nepravilnom artikulacijom glasova kod dece i odraslih razvojnim jezičkim poremećajima poremećajima čitanja, pisanja i računanja (školskim veštinama ) kod dece i odraslih mucanjem i poremećajima fluentnosti kod dece i odraslih pervazivnim razvojnim poremećajima stečenim jezičkim poremećajima kod dece i odraslih ( afazije ) drugim jezičkim poremećajima neurogenog porekla Pod logopedskom prevencijom se podrazumeva usmerena i organizovana praksa sprečavanja i/ili minimizovanja uzroka nastajanja i posledica verbalne komunikacije. U samoj dijagnostici se koriste standardizovani testovi za srpski jezik nakon koje se roditeljima predočava govorno jezički status deteta kao i okvirni plan i program tretmana. [...]

Logopedski tretmani2023-09-22T09:08:27+00:00

Terapija hranjenja

2023-09-22T08:19:11+00:00

Ponekad je roditelju teško da uoči razliku između probirljivosti u hranjenju i poremećaja u hranjenju. Apetit nije samo instinktivna potreba za uzimanjem hrane. Apetit je društveno prilagođena potreba za unošenjem hrane i tečnosti (dete je naučilo da u skladu sa običajima sredine u kojoj živi, uzima određenu hranu u određeno vreme). U našem centru vršimo sveobuhvatnu procenu hranjenja, detaljno dijagnostikujući motorne, senzorne, bihejvioralne, medicinske I prehrambene faktore. Istraživanja pokazuju da se jedno od petoro dece bori sa nekim poremećajem u ishrani. Verovatnoća da Vaše dete pobedi samo svoj problem je veoma mala. Da biste saznali da li je Vašem [...]

Terapija hranjenja2023-09-22T08:19:11+00:00

Defektološki tretman

2023-09-22T09:15:47+00:00

Defektološki tretman, odnosno individualni preventivno-korektivni rad sprovodi se u svim oblastima dečjeg razvoja. Defektolog radi sa detetom na razvoju: kognitivnih sposobnosti, krupne i fine motorike, grafomotorike, samostalnosti i brizi o sebi i socio-emocionalnom razvoju. Defektološki pristup ličnosti se oslanja na detetove jake strane i njegova interesovanja, a ne samo na dinamiku usporenog ili odloženog razvoja određenih funkcija.

Defektološki tretman2023-09-22T09:15:47+00:00

Neuropsihološko testiranje i rehabilitacija

2023-09-22T08:22:02+00:00

Neuropsihološko testiranje je postupak koji se putem zadavanja neuropsiholoških testova i tehnika procenjuje kognitivno i intelektualno funkcionisanje ispitanika. U neuropsihloškom testiranju koriste se testovi koji procenjuju: pažnju i koncentraciju pamćenje vizuomotornu i konstrukcionu organizaciju egzekutivne funkcije govornu produkciju i razumevanje govora Ovakav vid testiranja sporovodi se kod osoba koje su doživele traumu mozga, bez obzira na etioogiju, kao i kod osoba koje ispoljvaju probleme u domenu govora (ne mogu da se sete reči u toku razgovora, imaju problema sa iniciranjem konverzacije, imaju problema sa razumevanjem govorne poruke), pažnje (ne mogu da održe pažnju na zadatku), pamćenja (imaju problema sa kratkoročnim [...]

Neuropsihološko testiranje i rehabilitacija2023-09-22T08:22:02+00:00

Play Attention

2023-09-22T08:25:15+00:00

Play Attention Play Attention predstavlja sistem učenja koji funkcioniše po principu Edufeedback-a, tehnologije koja kombinuje skeniranje moždanih impulsa, kognitivne vežbe i tehnike oblikovanja pažnje. Ovaj jedinstven, sveobuhvatni sistem radi na povećanju pažnje, poboljšanju kognitivnih funkcija, oblikovanju ponašanja, jačanju pamćenja, smanjivanju impulsivnosti. Ovakva poboljšanja sa sobom nose i niz drugih promena poput boljeg uspeha u školi, većeg samopouzdanja, istrajnost na zadatku, završavanje zadataka, bolja organizacija i pamćenje, i veća koncentracije. Kako izgleda trening sa Play Attention? Najpre se na ruku stavlja BodyWave pojas, tako da tri mala senzora sa pojasa, nalegnu na kožu. Ovi senzori mere moždanu aktivnost i podatke šalju [...]

Play Attention2023-09-22T08:25:15+00:00

Elektrostimulacija orofacijalne regije

2023-09-22T09:32:33+00:00

Disfagija je termin koji se koristi za opisivanje poremećaja gutanja koji su obično posledica neuroloških ili fizičkih oštećenja oralnih, faringealnih ili ezofagealnih mehanizama. Poremećaji gutanja mogu dovesti do narušenog kvaliteta života. Električna stimulacija je nedavno postala interesantna za kliničare koji rade sa osobama koji pate od disfagije zbog svog potencijala habilitacije I rehabilitacije, posebno kod poremećaja gutanja u faringealnoj fazi. Elektroterapije za disfagiju mogu se podeliti u dve glavne grupe; one koje se isporučuju periferno i one gde se stimulacija isporučuje kortikalno. eSWALLOW USA je NMES aparat koji je specijalno konstruisan za stimulaciju gutanja. Ovaj aparat je najefikasniji način [...]

Elektrostimulacija orofacijalne regije2023-09-22T09:32:33+00:00

Neurofeedback

2023-09-22T09:29:36+00:00

Neurofeedback je terapijska metoda zasnovana na praćenju električne aktivnosti mozga (EEG-a) i dobijanju povratnih informacija. Indikacije za NFB: Poremećaj pažnje (ADD), Poremećaj pažnje i hiperaktivnost (ADHD), Autistični spektar poremećaja, Poremećaji školskih veština, Mucanje. Ovo je metoda u kojoj se koriste kompjuterske igrice koje se ne pokreću mišem, tastaturom, džojstikom već putem sopstvenih misli. Igrica se pokreće onog trenutka kada se određena funkcija dovede u željeno stanje, odnosno kada se dete koncentriše ili kada suzbije unutrašnje uzbuđenje. Tako se dete uči kontroli impulsa i koncentracije na zabavan način. Cilj treninga je da se uvežba prepoznavanje u kom opsegu mozak funkcioniše, kako [...]

Neurofeedback2023-09-22T09:29:36+00:00

Dijagnostika sisanja

2023-09-22T09:28:26+00:00

Napokon je naš centar dobio ono o čemu se dugo pričalo. Najsavremeniju procenu i sveobuhvatan način opisa hranjenja novorođenčeta. Zahvaljujući našem trudu i ulaganju u ranu intervenciju Srbija je dobila centar koji može da se pohvali kao jedini koji vrši detaljnu dijagnostiku, procenu i stimulaciju prematurusa od 25 nedelje života pa nadalje kao i terminskih novorođenčadi. Do sada u Srbiji nismo imali skale koje bi detektovale najraniji razvoj orofacijalne regije novorođenčeta. Sada ih imamo i zahvaljujući njima možemo ispitati da li novorođenče ima normalne obrasce orofacijalne regije ili postoji disfunkcija ili disorganizacija. Više ne moramo čekati fazu gukanja ili bablinga [...]

Dijagnostika sisanja2023-09-22T09:28:26+00:00

Algo sistem ranog čitanja

2023-09-22T09:33:59+00:00

Algo sistem za rano učenje čitanja je namenjen početnom opismenjavanju dece. Baziran je na savremenim naučnim saznanjima i usklađen je sa razvojnim potrebama. Deci je vrlo zabavan. Primenljiv je već od četvrte godine i omogućava deci da uče kada su za to spremna i najviše zainteresovana i kada će od toga imati najviše koristi.

Algo sistem ranog čitanja2023-09-22T09:33:59+00:00

Senzorna integracija

2023-09-22T09:27:00+00:00

Sva deca bi trebala da uživaju u istraživanju sveta koji ih okružuje, dodirom, pokretom, vidom, sluhom, mirisom, ukusom... Sposobnost mozga za primanje, filtriranje, organizovanje i davanje smisla svim tim čulnim dražima iz spoljašnje sredine naziva se senzorna integracija i veoma je važna za oblikovanje ponašanja, koje često može biti uslovljeno poremećajem senzorne integracije. Poremećaj senzorne integracije se javlja kada mozak pogrešno dešifruje senzorne nadražaje iz našeg tela i okoline. Kod dece se ovaj poremećaj može ispoljavati na različite načine i kroz različita ponašanja i reakcije deteta na određeni senzorni stimulus mogu varirati iz dana u dan u zavisnosti od [...]

Senzorna integracija2023-09-22T09:27:00+00:00

Psihoedukacija

2023-06-29T08:08:57+00:00

…predstavlja specifičan pristup rada čiji je glavni cilj pružanje psihološke roditeljima i adekvatno informisanje o stanju deteta i izazovima na koje mogu naići u različitim razvojnim fazama. Ovaj susret traje 45 minuta i odvija se jednom nedeljno dokle god za njim postoji potreba. U ovom pristupu psihološka podrška podrazumeva osvešćivanje i prihvatanje emocija koje prate izazove u razvoju njihovog deteta. Međutim, ova podrška ne podrazumeva rad na većim izazovima u psihološkom funkcionisanju jer ne pruža psihoterapiju. Edukativna podrška pruža neophodne informacije roditeljima o stanju deteta, specifičnostima njegovog razvoja, ali i adekvatnoj stimulaciji. Njegova suština je da roditelji ne lutaju u potrazi [...]

Psihoedukacija2023-06-29T08:08:57+00:00

Program “Naša priča”

2023-06-29T08:18:33+00:00

Program "Naša priča"je strukturisani psihoedukativni program namenjen roditeljima dece sa smetnjama i razvoju ili hroničnim zdravstvenim teškoćama. Program je koncipiran tako da kroz šest tematskih susreta obrađuje ključne prekretnice u razvoju roditeljskog modela brige nad detetom čiji razvoj odstupa od tipičnog. Svaki susret programa je koncipiran kao psihoedukativni susret na određenu temu i traje 90 minuta. Teme su međusobno povezane u celinu koja imitira procese unutar porodice, od pripreme za roditeljstvo do razvoja senzitivne brige prema detetu sa smetnjama u razvoju. Ovaj program je nastao u Srbiji po uzoru na ovakve programe iz inostranstva i sprovodi se već par godina. Pozitivna [...]

Program “Naša priča”2023-06-29T08:18:33+00:00

Savetodavni rad sa roditeljima – psihoedukacija

2023-06-29T07:48:25+00:00

Roditeljstvo je najveća uloga u životu svakog roditelja. Pristup roditeljstvu se kroz vreme menjao, pa savremene škole roditeljstva starijim generacijama deluju nepotrebno, dok sva istraživanja potvrđuju da je adekvatna podrška dragocena. Dugogodišnji rad sa decom nam pokazuje važnost pozitivne saradnje sa roditeljima u dostizanju maksimalnih potencijala svakog deteta. Postavljanje zajedničkog cilja, prioriteta, dobre komunikacije i individualnog pristupa. Priznato je kao činjenica da je saznanje da dete ima neke zdravstvene izazove, koji mogu da utiču na njegovo funkcionisanje, jedno od najvećih emocionalnih izazova za roditelje. Često se dešava da su roditelji pod stresom, što se negativno odražava na njihovo vlastito psihološko funkcionisanje, [...]

Savetodavni rad sa roditeljima – psihoedukacija2023-06-29T07:48:25+00:00

Bal-A-Vis-X

2023-09-22T08:28:47+00:00

Bal-A-Vis-X (balans/auditivne/vizuelne vežbe) Šta je Bal-A-Vis-X? Bal-A-Vis-X predstavlja pristup učenju koji obuhvata rad celog mozga kroz vežbe različite kompleksnosti koje uključuju balans, auditivnu i vizuelnu informaciju. U većini vežbi se koriste vrećice ispunjene peskom i loptice i zahtevaju prelazak srednje linije i vizuelno pracenje kretanja vrećice/lopte. Polazna tačka ovog pristupa jeste stav da je fizički pokret osnova svakog učenja i da kroz pokret možemo da poboljšamo sposobnost za učenje, kao i obradu novih informacija. Bal-A-Vis-X vežbe su fokusirane na balans, udruživanje vizuelne i auditivne pažnje i na praćenje šablona. Vežbe su zasnovane na ritmu, a zahtevaju koordinaciju celog tela [...]

Bal-A-Vis-X2023-09-22T08:28:47+00:00

Program pripreme predškolaca za polazak u prvi razred

2023-01-27T08:20:06+00:00

Paket usluga koje podrazumeva program pripreme predškolaca za polazak u prvi razred podrazumeva sledeće aktivnosti I deo Inicijalni razgovor sa roditeljima radi utvrđivanja stava i motivacije za uključivanje deteta u program pripreme za polazak u školu Procena očekivanja roditelja od programa i procena spremnosti roditelja za angažovanjem Testiranje detata radi procene telesnog, intelektualnog i emocionalnog statusa i utvrđivanja konkretne oblasti na kojoj je potrebno intenzivnije raditi II deo PLAN PROGRAMA[1] Program se odvija kroz igre i aktivnosti koje utiču na razvoj Samospoznaje i samopouzdanja Pažnje i koncentacije Govorno-jezičkih sposobnosti Socijalnih relacija Odgovornosti i poverenja Životnih veština i razvoj sposobnosti koje [...]

Program pripreme predškolaca za polazak u prvi razred2023-01-27T08:20:06+00:00

Voice Toys

2023-01-27T08:20:39+00:00

Sistem Voice Toys je napravljen sa zeljom da ga korisnici zavole Namenjen za rad u logopedskoj i defektološkoj praksi i može se koristiti u radu sa decom svih uzrasta i nivoa razvoja. Razvijan je sa ljubavlju i željom da se uklopi u proces rada tako da ga ne ometa, već da motiviše pacijente, ubrza njihovo napredovanje i olakša rad terapeuta. Dizajniran je da bude lak za upotrebu, vizuelno sveden, jednostavnih oblika i jasnih, živih boja, neobičan, ali prirodan i human. Napravljen je od neškodljivih, kvalitetnih materijala. Koji su elementi sistema i čemu su namenjeni? Sistem [...]

Voice Toys2023-01-27T08:20:39+00:00

Senzorna integracija za bebe

2023-01-27T08:21:29+00:00

Senzorna integracija za bebe „Senzorna integracija je neurološki proces koji organizuje senzacije iz sopstvenog tela i iz okoline i čini ga moguće efikasno koristiti telo unutar okruženja”. „Bebe su potpuno zavisne od drugih i prirodu nege koju dobijaju može imati duboku i dugotrajnu uticaja na njihov razvoj“.  . Senzorno procesuiranje i rani razvoj su suštinski isprepletani. Od putovanja niz porođajni kanal do popodneva u parku, dete će registrovati svako senzorno iskustvo iz svoje neposredne okoline. Kad god majka pomiluje bebu, kad god se otac igra sa svojom ćerkom ili sinom, ti senzorni stimulusi će [...]

Senzorna integracija za bebe2023-01-27T08:21:29+00:00

Hijerarhija u terapiji hranjenja

2023-01-31T19:36:11+00:00

Senzorni poremećaji hranjenja Koristeći hijerarhiju u hranjenju deci sa senzornim poremećajima u ishrani dajemo postepeni model prihvatanja nečeg novog. Deca koja imaju senzorni poremećaj hranjena teško prihvataju novu hranu, uključujući njene ukuse, teksturu, miris i temperaturu. Možemo reći da deca sa senzornim patološkim obrascima imaju poremećaj ishrane koji atakuje njihovu anticipatornu (vizuelni, olfaktivni i taktilni deo oko usana) i preparacionu zonu (senzorika desni)  hranjenja. Roditelj obično kaže da dete čim vidi hranu odbija da je stavi u usta ili burno reaguje na sam miris hrane. Deca sa senzornim poremećajem u hranjenju će obično grickati hranu koja se brzo topi [...]

Hijerarhija u terapiji hranjenja2023-01-31T19:36:11+00:00

Kada je vreme za logopeda?

2023-01-31T19:38:59+00:00

Kada je vreme za logopeda? Jedno od najčešćih pitanja kada je reč o govoru i jeziku jeste-Kada je vreme za logopeda? Da li je dete još malo? Da li treba sačekati da se govor sam razvije jer su i otac i deda  kasno progovorili? Da li će sa polaskom u vrtić dete progovoriti? Ili je dete samo lenjo? Samo ga mi kod kuće razumemo i niko više? Imamo utisak da je danas ustaljeno mišljenje da dete pre 3. godine ne treba da ide kod logopeda jer je još uvek malo! Ukoliko pogledamo norme za taj uzrast, videćemo da do [...]

Kada je vreme za logopeda?2023-01-31T19:38:59+00:00

Tomatis®

2023-01-27T08:22:21+00:00

Tomatis®  metoda je sistem za treniranje slušanja koji je kreirao ORL lekar Alfred Tomatis. Doktor Tomatis je 1950. godine konstruisao prvi aparat u tu svrhu. Pošto je i sam bio sin operskog pevača, dok je lečio pevača uočio je problem u odnosu slušanje-glas.  Iako je ranije primetio traumu kod ljudi sa vokalnim alternacijama, bio je zapanjen sličnošću između vokalnih problema pacijenta i alternacija u njegovom sluhu. Pevačev glas nije mogao da proizvede frekvencije koje je njegovo uvo samo blago primalo. Odlučio je da pokuša da ispravi pevačevu mogućnost slušanja kako bi proverio da li je na ovaj način moguće otkloniti [...]

Tomatis®2023-01-27T08:22:21+00:00

Značaj imitacije na dečji razvoj

2023-01-31T19:40:12+00:00

Da li ste znali da je razvojno najmlađi oblik učenja kod dece, zapravo učenje putem imitacija? Imitacija predstavlja sposobnost deteta da oponaša posmatrana ponašanja okoline. Ona se pojavljuje veoma rano kod dece tipičnog razvoja i ima veliki uticaj na kognitivni, socio-emocionalni i govorno-jezički razvoj. Kada pričamo o imitacijama većina ljudi odmah prvo pomisli na verbalne imitacije ( detetovo ponavljanje onoga što je čulo), međutim pre njih se javlja motorna imitacija (sposobnost deteta da izvede viđeni pokret) i vokalna imitacija ( sposobnost deteta da produkuje glasove koje je čulo). Motorne imitacije možemo da primetimo kod beba od dva do [...]

Značaj imitacije na dečji razvoj2023-01-31T19:40:12+00:00

Samostalni izbor kod dece

2023-01-31T19:40:52+00:00

Pravljenje izbora je sastavni deo nezavisnog funkcionisanja svake osobe u društvu. Mogućnost pravljenja izbora omogućava deci da odlučuju o svojim dnevnim aktivnostima i rutinama, ali predstavlja i početak nezavisnosti i samostalnog donošenja odluka, što su važne veštine u razvoju socijalnih kompetencija svakog deteta. Davanje detetu mogućnost izbora omogućava mu sticanje osećaja kontrole nad sopstvenim životom. Beba stara 4 meseca ima preferenciju ka poznatim licima. Na ovom uzrastu beba iskazuje svoje izbore i želje pogledom ili blagim pokretima tela, poput opuštanja prstiju. Kada roditelji utroše vreme da osmotre i odgovore na bebine signale, beba tada ima želju da komunicira svoje [...]

Samostalni izbor kod dece2023-01-31T19:40:52+00:00

Veštine samoregulacije i nepoželjna ponašanja kod dece

2020-12-18T13:11:00+00:00

Samoregulacija kod dece je pojam koji najčešće srećemo u literaturi koja se bavi senzornim procesuiranjem i najčešće se definiše kao upravljanje sopstvenim ponašanjem. Učenje samoregulacije bi trebalo da bude važan cilj u defektološkim tretmanima dece sa smetnjama i kašnjenjem u razvoju. Većina dece u ranom detinjstvu prolazi faze koje su za roditelje izazovne kao što su tantrumi, faza negacije, pomeranje granica i slične. Ono što se često dešava je da kod dece sa kašnjenjem ili smetnjama u razvoju ove faze traju duže, intenzivnije su, javljaju se kasnije, a najčešći razlog toga je loša samoregulacija. Roditelji često to povezuju sa [...]

Veštine samoregulacije i nepoželjna ponašanja kod dece2020-12-18T13:11:00+00:00

Razvojna disfazija – činjenice i zablude

2023-01-31T19:42:10+00:00

Vrlo često se susrećemo u praksi sa situacijom gde je svaki odložen govorno-jezički razvoj dijagnostikovan kao disfazija? A tu dijagnozu postavljaju ljudi koji za to nisu kompetentni.  Često se čuje komentar je dete malo i da će progovoriti, samo je lenjo i nezainteresovano, dečak je, sačekaćemo još malo itd. Da li je baš sve tako? Šta je zaista disfazija, kada se dijagnostikuje i kako razlikuje od drugih razvojnih poremećaja i do kada možemo govoriti da dete ima disfaziju, šta su činjenice, a šta zablude i koje su posledice svega toga? Najpre da objasnimo da je disfazija razvojni jezički poremećaj, [...]

Razvojna disfazija – činjenice i zablude2023-01-31T19:42:10+00:00

Sandra Sokolov Buzganović

2023-01-10T07:36:13+00:00

Rođena je u Dimitrovgradu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu je upisala 2006. godine i diplomirala 2010. godine na odseku za logopediju. Iste godine je upisala master studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu koje je završila 2011. - Opširnije

Sandra Sokolov Buzganović2023-01-10T07:36:13+00:00

Psihološko savetovalište

2020-08-26T09:43:53+00:00

Šta je psihološko savetovalište? Roditeljstvo sa sobom nosi niz izazova. Na neke su roditelji spremni, a neke rešavaju intuitivno i motivisani brigom. Ipak, ponekad roditelji nailaze na poteškoće te im je potrebna stručna pomoć. Savetodavni rad podrazumeva susrete u kojima se sa stručnjakom kroz razgovor zajedničkim radom dolazi do rešenja problema, sticanja novih veština i prevazilaženje neprijatnih emocija. Kome je namenjeno? Susreti sa psihologom su za svakoga ko prepoznaje da nailazi na poteškoće, nalazi se u nekoj krizi, za nekog ko se susreće sa neprijatnim emocijama i onima koji žele da unaprede svoje veštine u razrešavanju izazova. Savetovalište radi u [...]

Psihološko savetovalište2020-08-26T09:43:53+00:00

Dragana Savić-Drakulić

2023-02-01T07:59:23+00:00

U Bačkoj Palanci je završila osnovnu i srednju školu, nakon čega upisuje Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu, smer logopedija. Nakon završetka osnovnih i master studija otpočinje pripravnički staž u Razvojnom savetovalištu pri Domu zdravlja „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu - Opširnije

Dragana Savić-Drakulić2023-02-01T07:59:23+00:00

7 godina

2023-02-13T09:10:08+00:00

Uzrast: 7 godina Razvoj percepcije: Sposobnost za periferno viđenje; razvijena sposobnost perceptivnog pretraživanja i analize Govorno-jezički razvoj: Ima glasovnu analizu i sintezu; počinje da čita i piše; zna sva slova i brojeve Kognitivni razvoj: Početak stadijuma konkretnih operacija Socio-emocionalni razvoj: Sposobnost za saradnju i zajedničke aktivnosti Razvoj grube i fine motorike: Samostalno za većinu stvari i aktivnosti

7 godina2023-02-13T09:10:08+00:00

6 godina

2023-02-13T09:21:27+00:00

Uzrast: 6 godina Razvoj percepcije: Vid je potpuno razvijen; počinje da razlikuje levu i desnu polovinu tela Govorno-jezički razvoj: Govor je u potpunosti gramatičan; pravilno koristi sve elemente govora; početak analize i sinteze glasova; prepoznaje slova; usvaja pojam broja Kognitivni razvoj: Može razvrstati logičke skupove prema četiri kriterijuma – boja, oblik, veličina i debljina Socio-emocionalni razvoj: Koristi kompletan pribor za hranjenje; ima omiljenog druga/drugaricu; ponaša se zaštitnički prema mlađoj deci; poštuje pravila igra sa vršnjacima Razvoj grube i fine motorike: Vozi bicikl; zna da prepozna i da sklopi celinu; hvata loptu jednom rukom; oblači se samo; vezuje pertle [...]

6 godina2023-02-13T09:21:27+00:00

5 godina

2023-02-13T09:24:01+00:00

Uzrast: 5 godina Razvoj percepcije: Prepoznaje izvor bola Govorno-jezički razvoj: Govor je u potpunosti gramatičan; svi glasovi se pravilno izgovaraju; prepirčava priče; izvršava višesložne verbalne naloge; definiše jednostavne reči Kognitivni razvoj: Sastavlja sliku od 4 dela; razlikuje vremenske odrednice ( dan-noć; jutro-podne-veče; pre-posle); uviđa sličnosti po boji, obliku ili veličini Socio-emocionalni razvoj: Može da odloži zadovoljavanje sopstvenih potreba; postavlja sto za ručavanje; više organizuje igru sa vršnjacima i decom istog pola Razvoj grube i fine motorike: Crta krug, kvadrat i trougao; skače na jednoj nozi; hoda na prstima; hvata loptu obema rukama; oblači se i skida bez pomoći [...]

5 godina2023-02-13T09:24:01+00:00

4 godine

2023-02-13T09:28:59+00:00

Uzrast: 4 godine Razvoj percepcije: Shvata i uočava odnos dela i celine Govorno-jezički razvoj: Prepričava kratke priče; može da broji do 5; priča o sebi i drugima; prepričava događaje u toku dana; govor je razumljiv; rečenice su kompleksnije; postavlja pitanja-Kada, Zašto Kognitivni razvoj: Igra se izmišljenih igara Socio-emocionalni razvoj: Kooperativno je u igri sa drugom decom; kreativno je u smišljanju novih igara Razvoj grube i fine motorike: Samo pere lice i ruke; savija papir po dijagonali; crta čoveka; dok trči može da šutira loptu

4 godine2023-02-13T09:28:59+00:00

3 godine

2023-02-13T09:34:02+00:00

Uzrast: 3 godine Razvoj percepcije: Razlikuje toplo i hladno; primećuje nedostatke na crtežu; može da prepozna predmete samo taktilnim putem, bez gledanja Govorno-jezički razvoj: Počinje da koristi ličnu zamenicu JA; može da kaže šta se jede, pije, oblači; može da odredi pol; upotrebljava imenice, predloge, prideve, priloge; koristi prošlo vreme; zna da recituje kraće pesme; opisuje radnje; pravilno izgovara 18 glasova Kognitivni razvoj: Igra “kobajagi”; postavlja često pitanja “Šta je to?”; “Ko je to?”; gradi figure od 3 kocke po modelu; nastavlja započeti niz Socio-emocionalni razvoj: Koristi učtive fraze – molim, hvala, izvini; Razvoj grube i fine motorike: Trči stabilno [...]

3 godine2023-02-13T09:34:02+00:00

2 godine

2023-02-13T10:27:36+00:00

Uzrast: 2 godine Razvoj percepcije: Prepoznaje detalje na slici; prepoznaje sebe na slici Govorno-jezički razvoj: Prati jednostavna uputstva; imenuje predmete; pravi proste rečenice; upotrebljava imenice, glagole, prideve; Saopštava svoje želje; može da sluša price i da gleda slike; razue predloge NA, U; razume pitanja “Ko leti, pliva…?” Kognitivni razvoj: Klasifikuje predmete po boji i obliku; razlikuje veliko i malo; gradi most od 3 kocke Socio-emocionalni razvoj: Uglavnom je suvo noću; na vreme traži nošu; početak paralelne igre sa vršnjacima – povremeno im daje ili pokazuje igračku; početak interesovanja za grupne aktivnosti; pojava empatije; hoće da učestvuje u svakodnevnim aktivnostima sa [...]

2 godine2023-02-13T10:27:36+00:00

Od 18 meseci do 2 godine

2023-02-13T10:30:39+00:00

Uzrast: 18 - 24 meseca Razvoj percepcije: Brzo lokalizuje izvor zvuka iz druge prostorije; ispravlja sliku okrenutu naopako; samo razgleda slikovnicu Govorno-jezički razvoj: Pojave prve rečenice sastavljene od dve reči ( Mama daj); pokazuje kuću, čoveka, kapu na verbalni nalog; razume i izvršava jednostavne verbalne naloge; imenuje spontano; odgovara na pitanje “Kako se zoveš?”, “Kako kaže kuca, maca..?”, kaže da hoće da jede ili pije vodu Kognitivni razvoj: Počeci simboličke igre; dovodi predmete u međusobni odnos i deluje jednim predmetom na drugi Socio-emocionalni razvoj: Strah od odvajanja se intenzivira; igra se samo dok je u grupi sa drugom decom Razvoj [...]

Od 18 meseci do 2 godine2023-02-13T10:30:39+00:00

Od 12 do 18 meseci

2023-02-13T10:33:44+00:00

Uzrast: 12 - 18 meseci Razvoj percepcije: Brzo lokalizuje izvor zvuka; prepoznaje predmete na slici Govorno-jezički razvoj: Javlja se prva funkcionalna reč (kada vidi mamu da kaže “MAMA” ili kada vidi tatu da ga zove “TATA”; kasnije ima aktivan rečnik od 6 do 8 reči; razume naloge “donese”, “dođi”, “idemo” Kognitivni razvoj: Pronalazi sakriveni predmet; uči putem pokušaja i pogrešaka; Socio-emocionalni razvoj: Reaguje na svoje ime; ponavlja aktivnosti kojima se ukućani raduju Razvoj grube i fine motorike: Počinje da hoda samostalno; može da čučne i da ustane; precizno hvata i stavlja sitne predmete u flašicu

Od 12 do 18 meseci2023-02-13T10:33:44+00:00

Od 8 do 12 meseci

2023-02-13T10:44:14+00:00

Uzrast: 8 - 12 meseci Razvoj percepcije: Dobro lokalizuje izvor zvuka; prepoznaje mnoge predmete iz svog okruženja Govorno-jezički razvoj: Pravi nove kombinacije glasova uz promenu jačine i visine glasa; intenzivnije brblja; razume nalog “Daj”, “Evo”, “PA-PA”; zna da pokaže “Gde zeka pije vodu”, zna da pokaže “Gde je pametna glava”; počinje da koristi onomatopeje Kognitivni razvoj: Traži neposredno sakriven predmet; uči putem imitacija; privlači predmet ka sebi pomoću kanapa Socio-emocionalni razvoj: Privlači pažnju okoline različitim aktivnostima; pruža ruke da bi se uzelo; javlja se strah od nepoznatih osoba; vezuje se za jednu osobu(mama); pije iz šoljice pomoću odrasle osobe Razvoj [...]

Od 8 do 12 meseci2023-02-13T10:44:14+00:00

Od 6 do 8 meseci

2023-02-13T10:47:24+00:00

povezuje dva ista sloga (ba–ba, pa–pa, ta–ta) može da spaja dva različita sloga (ma–ba, ta–ba) razume i odaziva se na svoje ime plače uz izgovaranje m....m...m...m... uočava različite zvuke i počinje da razume njihovo značenje ukoliko se u ovom periodu ne javi pokret glave u pravcu izvora zvuka ili nema brbljanja, može se posumnjati da se sluh deteta ne razvija adekvatno počinje da sedi bez potpore igra se bacajući predmete na pod okreće se sa leđa na stomak

Od 6 do 8 meseci2023-02-13T10:47:24+00:00

Od 4 do 6 meseci

2023-02-13T10:50:58+00:00

Uzrast: 4 – 6 meseci Razvoj percepcije: Primećuje sitne predmete na stolu; razgleda okolinu pogledom i okreće glavu prema izvoru zvuka; okreće se na poziv po imenu Govorno-jezički razvoj: Modulira glas kao da peva; vokalizuje dva ili više glasova Kognitivni razvoj: Sve stavlja u usta; manipuliše predmetima i ispituje ih Socio-emocionalni razvoj: Razlikuje poznate od nepoznatih osoba Razvoj grube i fine motorike: Stavlja igračku u usta; igra se rukama; uzima zvečku koja je na dohvatu ruke; glava stoji učvršćena

Od 4 do 6 meseci2023-02-13T10:50:58+00:00

Od 2 do 4 meseca

2023-02-13T10:56:38+00:00

Uzrast: 2 – 4 meseca Razvoj percepcije: Okreće glavu i traži očima izvor zvuka; pogledom prati kružno kretanje predmeta Govorno-jezički razvoj: Faza gukanja Kognitivni razvoj: Instrumentalno uslovljavanje Socio-emocionalni razvoj: Glasno se smeje; na glas majke se umiruje; traži pogledom mamu koja ga zove Razvoj grube i fine motorike: Zadržava predmet stavljen u ruku; hvata predmet na dodir; hvata predmete celom šakom

Od 2 do 4 meseca2023-02-13T10:56:38+00:00

Od 0 do 2 meseca

2023-02-13T10:59:05+00:00

Uzrast: 0 – 2 meseca Razvoj percepcije: Reakcija na iznenadne zvukove i šumove su nestabilne i po njima se može videte koji zvukovi plaše dete a koji prijaju; pogledom prati predmet i osobu koja se kreće Govorno-jezički razvoj: Zvonko plače; oglašava se samoglasnicima; dobro vuče kada sisa; dobro guta; dobro otvara i zatvara usta Kognitivni razvoj: Klasično uslovljavanje Socio-emocionalni razvoj: Spava oko 20 sati dnevno; prestaje da plače kada mu se neko približi; različito plače kada je gladno ili žedno, kada ga nešto boli; u 2. Mesecu se javlja socijalni osmeh (nasmeje se kada vidi mamu) Razvoj grube i fine [...]

Od 0 do 2 meseca2023-02-13T10:59:05+00:00

Marija Svilar Radulović

2023-01-18T07:22:48+00:00

Marija Svilar je rođena 1991. godine u Zrenjaninu gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 2015. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i stekla zvanje Diplomirani defektolog na smeru inkluzivno obrazovanje. Trenutno na master studijama Specijalne edukacije i rehabilitacije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. - Opširnije

Marija Svilar Radulović2023-01-18T07:22:48+00:00

Dislalija

2023-01-31T19:26:17+00:00

Dislalija je nemogućnost ili nepravilnost izgovora pojedinih glasova kada za to ne postoji neurološko oštećenje, smanjen intelektualni potencijal ili oštećenje sluha. To je poremećaj artikulacije o kome govorimo ako dete ne izgovara pravilno određeni glas ili više njih na uzrastu kada se očekuje pravilan govor. Dete može da izostavlja u potpunosti neki glas, može da ga zamenjuje drugim naučenim glasom ili da koristi pogrešan način artikulacije određenog glasa koji se razlikuje od standardnog izgovora. Dislalija je najčešći govorni poremećaj koji se relativno lako i brzo tretira. Međutim, moramo naglasiti da dislalija kao i svaki drugi poremećaj ne prolazi spontano i [...]

Dislalija2023-01-31T19:26:17+00:00

Diseneja

2023-09-22T08:53:09+00:00

Redukcija sluha deteta u prelingvalnom i lingvalnom periodu uzrok je poremećaja razvoja govora. Gluvoća može biti konduktivna ili senzorineuralna. Konduktivna gluvoća uglavnom je izazvana čestim akutnim ili hroničnim upalama uha sa izlivom sadržaja. Takav gubitak sluha je naizmeničan i u proseku je od 15 do 20 dB. Deca sa konduktivnom gluvoćom udruženom sa izlivanjem sadržaja iz srednjeg uha tokom prvih nekoliko godina života su u povećanom riziku od odloženog govorno jezičkog razvoja. Konduktivna oštećenja sluha uzrokuju: obezvučenje ili smanjenje zvučnosti finalnih glasova u reči nazalan govor supstituciju nazala „m“, „n“, „nj“ sa plozivima „b“, „d“ i „g“ govor je tih [...]

Diseneja2023-09-22T08:53:09+00:00

Razvojna disfazija

2023-09-22T09:11:55+00:00

Razvojna disfazija je razvojni jezički poremećaj, odnosno poremećaj sposobnosti da se razume, struktuira i izrazi jezička misao u okviru kojeg je sposobnost deteta da razume i/ili govori ispod nivoa očekivanog za njegov uzrast. Komunikativne sposobnosti dece sa razvojnom disfazijom su znatno ispod nivoa njihovog kognitivnog razvoja, najmanje osamnaest meseci. O razvojnoj disfaziji možemo govoriti kada je socijalni razvoj deteta uredan, nema oštećenja ili gubitka sluha, mentalne retardacije, autizma ili nekih drugih poremećaja. Kliničku sliku razvojne disfazije karakterišu sledeći deficiti: Dete ne govori i ne razume govor Dete ne govori ali razume govornu poruku Ima kratkotrajnu pažnju i nije motivisano za [...]

Razvojna disfazija2023-09-22T09:11:55+00:00

Mucanje

2023-01-20T16:56:56+00:00

Mucanje je poremecaj ritma i tempa govora, odnosno poremecaj fluntnosti govora. Pod fluentnim govorom podrazumevamo lak, prirodan i tečan govorni tok, bez napora, nevoljnih pokreta, oklevanja, ponavljanja i produžavanja jezičkih jedinica. Mucanje se karakteriše svesnim, a nenamernim isprekidanim govorom koji se javlja kao posledica neadekvatnih grčeva organa za respiraciju, fonaciju I artikulaciju. Razvojno (fiziološko) mucanje je govorno ponašanje koje karakteriše iznenadno i učestalo ponavljanje, prekidanje ili produžavnje glasova, slogova ili reči nakon što je dete počelo govoriti tečno, spajajući reči u rečenice. Javlja se na uzrastu između druge i pete godine života, u najosetljivijem periodu govorno-jezičkog razvoja. Izgovor je nepravilan, [...]

Mucanje2023-01-20T16:56:56+00:00

Disleksija

2023-01-20T16:57:39+00:00

Disleksija je specifična smetnja u razvoju učenja čitanja i pored normalne inteligencije, dobrog vida i sluha, sistematskog učenja i obuke, motivacije i drugih povoljnih edukativnih, psiholoških i socijalnih uslova. Ona predstavlja značajan raskorak između stvarnog(postojećeg) i očekivanog nivoa čitanja u odnosu na mentalni uzrast. Nivo čitanja mora biti najmanje 18 meseci ispod nivoa očekivanog za uzrast. Disleksija se takođe definiše kao nemogućnost, odnosno poremećaj učenja čitanja koji se inicijalno ispoljava smetnjama u učenju čitanja i nesposobnošću u manipulisanja pisanom rečju za razliku od govorne. Da bi se neko dete dijagnostikovalo kao disleksično, njegov koeficijent inteligencije mora biti u rangu proseka [...]

Disleksija2023-01-20T16:57:39+00:00

Cerebralna paraliza

2023-11-10T13:03:41+00:00

Cerebralna paraliza Cerebralna paraliza je sindrom moždanih povreda koji obuhvata skup neprogresivnih, ali promenjivih motoričkih poremećaja nastalih usled oštećenja mozga u ranom razvojnom periodu. Primarno se manifestuje u motoričkom domenu razvoja i funkcionisanja, na nivou neuromuskulatornih oštećenja koji se ispoljavaju u vidu paralize, slabosti, pareze, nekoordinacije ili neke druge aberacije motorne funkcije usled oštećenja motornih centara za kontrolu pokreta u ranom razvojnom periodu. Cerebralna paraliza neretko utiče i na druge domene razvoja pored motoričkog – govorno-jezički, kognitivni, senzorni i socio-emocionalni. Česta pridružena stanja su: intelektualna ometenost,  epilepsija, problemi sa vidom, problemi sa sluhom, poremećaj govorno jezičkog razvoja, poremećaji ponašanja i [...]

Cerebralna paraliza2023-11-10T13:03:41+00:00

Poremećaji iz spektra autizma

2023-01-20T17:33:52+00:00

Prethodno nazivani pervazivni razvojni poremećaji, promenili su svoj naziv u poremećaje iz spektra autizma. U samom nazivu ovih poremećaja imamo reč „spektar“ koja ističe i ukazuje na raznolikost ovih poremećaja, kao i na dimenzionalnost novog pristupa u njihovom tumačenju. Sve prethodne kategorije koje su prethodno činile pervazivne razvojne poremećaje poput dečijeg autizma, atipičnog autizma, Aspergerovog sindroma i mnogih drugih, slili su se u jedinstveni spektar autizma. Zašto? Zato što se u praksi pokazalo da tanane granice između jedne i druge kategorije, druge i treće, treće i pete, gube svoj značaj u raznolikosti i jedinstvenosti svakog deteta sa poremećajem iz spektra [...]

Poremećaji iz spektra autizma2023-01-20T17:33:52+00:00
Go to Top