Disfagija je termin koji se koristi za opisivanje poremećaja gutanja koji su obično posledica neuroloških ili fizičkih oštećenja oralnih, faringealnih ili ezofagealnih mehanizama. Poremećaji gutanja mogu dovesti do narušenog kvaliteta života. Električna stimulacija je nedavno postala interesantna za kliničare koji rade sa osobama koji pate od disfagije zbog svog potencijala habilitacije I rehabilitacije, posebno kod poremećaja gutanja u faringealnoj fazi. Elektroterapije za disfagiju mogu se podeliti u dve glavne grupe; one koje se isporučuju periferno i one gde se stimulacija isporučuje kortikalno.

eSWALLOW USA je NMES aparat koji je specijalno konstruisan za stimulaciju gutanja. Ovaj aparat je najefikasniji način stimulacije orofacijalne regije i poremećaja gutanja. Bazira se na neuro-mišićno-električnoj stimulaciji (NMES) mišića lica i vrata zaduženih za gutanje.

Ponekad je roditelju teško da uoči razliku između probirljivosti u hranjenju i poremećaja u hranjenju. Apetit nije samo instinktivna potreba za uzimanjem hrane. Apetit je društveno prilagođena potreba za unošenjem hrane i tečnosti (dete je naučilo da u skladu sa običajima sredine u kojoj živi, uzima određenu hranu u određeno vreme).

U našem centru vršimo sveobuhvatnu procenu hranjenja, detaljno dijagnostikujući motorne, senzorne, bihejvioralne, medicinske i prehrambene faktore.

Istraživanja pokazuju da se jedno od petoro dece bori sa nekim poremećajem u ishrani. Verovatnoća da Vaše dete pobedi samo svoj problem je veoma mala. Da biste saznali da li je Vašem detetu potrebna pomoć pitajte nas. Neka deca nemaju veštine koje su neophodne za hranjenje.