Cerebralna paraliza je trajni kvalitativni motorički poremećaj koji se javlja pre treće godine života, kao posledica neprogresivnog oštećenja mozga. Osnovni neuromotorni poremećaj, različite smetnje položaja i pokreta, koje mogu biti različitog inteziteta i koje zahvataju različite delova tela, najčesće su praćene nizom drugih smetnji i oštećenja.

U odnosu na dominantne neurološke znake dečija cerebralna paraliza klasifikuje se u tri grupe:

  1. Spastična cerebralna paraliza – uočava se pojava povišenog mišićnog tonusa, hiperrefleksije, patoloških refleksa, piramidnih znakova. Spastičnost može biti statička, dinamička, alfa spastičnost i gama spastičnost.
  2. Diskinetička cerebralna paraliza – kararakteriše se pojavom nevoljnih, nekontrolisanih i povremeno stereotipnih pokreta. Postoji dominacija primitivnih refleksa, uz varijabilni mišićni tonus. Ovaj oblik cerebralne paralize se dele na distonični i horeo- atetotonični
  3. Ataksična cerebralna paraliza – praćena je gubitok fiziološke mišićne koordinacijhe, tako da se pokreti izvode sa narušenom snagom, ritmom i tačnošću.