Cerebralna paraliza

Cerebralna paraliza je sindrom moždanih povreda koji obuhvata skup neprogresivnih, ali promenjivih motoričkih poremećaja nastalih usled oštećenja mozga u ranom razvojnom periodu.

Primarno se manifestuje u motoričkom domenu razvoja i funkcionisanja, na nivou neuromuskulatornih oštećenja koji se ispoljavaju u vidu paralize, slabosti, pareze, nekoordinacije ili neke druge aberacije motorne funkcije usled oštećenja motornih centara za kontrolu pokreta u ranom razvojnom periodu.

Cerebralna paraliza neretko utiče i na druge domene razvoja pored motoričkog – govorno-jezički, kognitivni, senzorni i socio-emocionalni. Česta pridružena stanja su: intelektualna ometenost,  epilepsija, problemi sa vidom, problemi sa sluhom, poremećaj govorno jezičkog razvoja, poremećaji ponašanja i sekundarni muskuloskeletni problemi.

Uzroci cerebralne paralize su često nepoznati, ali se zna da neki od potencijalnih uzročnika mogu biti genetski činioci, infekcije i bolesti majke i povrede fetusa.

Vreme nastanka može biti pre rođenja (prenatalno), za vreme rođenja (perinatalno) i neposredno nakon rođenja (postnatalno).

Rani znaci se mogu uočiti na planu motoričkog razvoja kod beba već od rođenja.

Rana intervencija i kontinuirani tretmani su presudni za unapređenje svakodnevnog funcionisanja i kvaliteta života osoba sa CP.