Diplomirani defektolog

Marija Svilar Radulović

Rođena je u Zrenjaninu gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je  na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i stekla zvanje Diplomirani defektolog na smeru inkluzivno obrazovanje. Završila je master studije Specijalne edukacije i rehabilitacije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Volontirala je u Društvu za podršku osoba sa autizmom grada Novog Sada (DPOSA) i Savezu organizacija osoba sa smetnjama u razvoju (SOPOR). Pri ovim udruženjima  je bila terapeut na kampovima i programima pripreme za samostalan život uz podršku i osamostaljivanje osoba sa autizmom. Radila je i kao personalni asistent.

Bila je predavač na seminaru “Inkluzija dece iz spektra autizma i vršnjačka podrška” akreditovanom od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Poseduje sertifikate akreditovanog programa stručnog usavršavanja “Stanovanje uz podršku – program obuke osoblja službe podrške” Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, sertifikat za Tui Na masažu, kao i sertifikate Dynamic and Postural Reflex Integration  i NeuroTactile integration  pri Svetlana Masgutova Educational Institute. Učestvovala je na kursu – Marte Meo -prirodna potpora razvoju i stručnom skupu: Ponašanje dece sa autizmom u školskom kontekstu. Od februara 2020. poseduje sertifikat senzorno integracijskog pedagoga, a krajem 2020. godine je završila i edukaciju iz „Neuropsihološke dijagnostike – primena testova i tehnika“ u Beogradu. U januaru 2022. dobila je sertifikat o uspešno završenom Sensory Beginnings Master Course. Saradnik je Društva za podršku osobama sa autizmom Grada Novog Sada i kao njihov saradnik učestvuje na Erasmus projektima ABC’s of Autism i IDEAL VR.

Od marta 2018. do maja 2020. godine radila je kao saradnik u nastavi na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu. U Centru za edukaciju Buzganović radi od 2016. godine.