Godina rođenja: 1991.
Diplomirani defektolog na smeru inkluzivno obrazovanje, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Marija Svilar

Marija Svilar je rođena 1991. godine u Zrenjaninu gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 2015. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i stekla zvanje Diplomirani defektolog na smeru inkluzivno obrazovanje.

Od 2011. godine je volontirala u Društvu za podršku osoba sa autizmom grada Novog Sada (DPOSA) i Savezu organizacija osoba sa smetnjama u razvoju (SOPOR). Pri ovim udruženjima od 2013. do 2016. godine je bila terapeut na kampovima i programima pripreme za samostalan život uz podršku i osamostaljivanje osoba sa autizmom. Radila je i kao personalni asistent.

Od 2016. godine je predavač na seminaru “Inkluzija dece iz spektra autizma i vršnjačka podrška” akreditovanom od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Poseduje sertifikate akreditovanog programa stručnog usavršavanja “Stanovanje uz podršku – program obuke osoblja službe podrške” Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, sertifikat za Tui Na masažu, kao i sertifikate Dynamic and Postural Reflex Integration (9-12/11/2018.) i NeuroTactile integration (16-17/11/2019.) pri Svetlana Masgutova Educational Institute. Učestvovala je na kursu – Marte Meo -prirodna potpora razvoju i stručnom skupu: Ponašanje dece sa autizmom u školskom kontekstu. Od februara 2020. poseduje sertifikat senzorno integracijskog pedagoga.

Od marta 2018. do maja 2020. godine radila je kao saradnik u nastavi na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu. U Centru za edukaciju Buzganović radi od 2016. godine.