Redukcija sluha deteta u prelingvalnom i lingvalnom periodu uzrok je poremećaja razvoja govora. Gluvoća može biti konduktivna ili senzorineuralna.

Konduktivna gluvoća uglavnom je izazvana čestim akutnim ili hroničnim upalama uha sa izlivom sadržaja. Takav gubitak sluha je naizmeničan i u proseku je od 15 do 20 dB. Deca sa konduktivnom gluvoćom udruženom sa izlivanjem sadržaja iz srednjeg uha tokom prvih nekoliko godina života su u povećanom riziku od odloženog govorno jezičkog razvoja. Konduktivna oštećenja sluha uzrokuju:

 • obezvučenje ili smanjenje zvučnosti finalnih glasova u reči
 • nazalan govor
 • supstituciju nazala „m“, „n“, „nj“ sa plozivima „b“, „d“ i „g“
 • govor je tih i mek

Senzorineuralna gluvoća može biti posledica intrauterine infekcije, žutice,bakterijskog meningitisa, hipoksije, nekih sindroma i hromozomskih aberacija. Ona je tipično teško izražena na višim frekvencijama. Senzorineuralna oštećenja sluha uzrokuju:

 • smanjenje sposobnosti diskriminacije za svoj i tuđ govor
 • ograničenje auditivne senzitivnosti za visoke i niske frekvencije govornog spektra
 • poremećaj suprasegmentne strukture
 • piskav glas
 • nedovoljnu mobilnost artikulatora

Razni tipovi i stepeni perifernog oštećenja sluha u različitim uzrastima uzrok su različitih oblika poremećaja govora. Poremećaji govora i glasa uzrokovani oštećenjem sluha nazivaju se diseneja, iako to nije precizna dijagnoza, ona se koristi da bi se grubo označio uzrok stanja govora, dok se ne utvrdi diferencijalna dijagnoza.

Diseneja se prema tipu oštećenja deli u dve podgrupe:

 • periferna diseneja
 • centralna diseneja.