ADD (Attention deficit disorder)ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) je poremećaj pažnje sa ili bez hiperaktivnosti. Deficit pažnje se manifestuje prevremenim prekidanjem zadataka i napuštanjem nedovršenih aktivnosti. Deca prelaze sa jedne aktivnosti na drugu, prividno gubeći pažnju na jednom zadatku, jer bivaju privučena drugim.

Hiperaktivnost podrazumeva preterani nemir (u situacijama koje zahtevaju relativni mir), posebno u strukturisanoj, organizovanoj situaciji koja zahteva visok stepen samokontrole. Zavisno od situacije, ispoljava se trčanjem ili skakanjem, ustajanjem sa mesta kada bi trebalo da se sedi, preteranom pričljivošću ili galamom, ili vrpoljenjem.

Karakteristika dece sa ovim poremećajem je i dezinhibicija u socijalnim odnosima, nemir u opasnim situacijama i impulzivno kršenje socijalni pravila. Često su prisutni i poremećaji učenja i motorna nespretnost.

Snimanja vršena magnetnom rezonancom pokazala su da deca sa hiprkinetskim sindromom imaju izvesne specifičnosti u čeonom režnju velikog mozga i smanjen volumen pojedinih delova bazalnih ganglija, što je u korelaciji sa izmenjenom fukcijom čeone kore velikog mozgazadužene za finu kontrolu pokreta.

Hiperkinetički poremećaji javljaju se uvek rano tokom razvoja (obično tokom prvih pet godina života).